Formannskapet i Herøy kommune har i møte den 29.08.17 fattet vedtak om utlegging av reguleringsplan til høring og offentlig ettersyn som lyder:

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljreguleringsplan for NY HERØYSUNDET BRU ut på andre gangs høring og offentlig ettersyn i 6 uker.

Formannskapet synes en byggehøyde på 30 m ikke er akseptabelt og vil komme tilbake til det når høringen er gjennomført.

Berørte grunneiere samt berørte statlige og regionale myndigheter er i eget brev varslet om høring og offentlig ettersyn av planforslaget. Kunngjøring i avis vedrørende høring av planforslaget vil skje senest den 6.09.17. 

Hensikt med planen:

Hensikten med detaljreguleringsarbeidet er å legge til rette for at det kan etableres ny bru for kryssing av Herøysundet med kjøretøy og for gående på en sikrere måte enn hva som er tilfellet i dag. I tillegg legger planen opp til en mer hensiktsmessig og fremtidsrettet bruk av noe areal langs med veg.

Planforslaget består av følgende dokument:

Planforslag, planbestemmelser, planbeskrivelse, ROSanalyse, skisse / tegning av ny vei og bru, samt samlet saksfremlegg.

Generell informasjon:

Plandokumentene er tilgjengelige på Rådhuset og på kommunens hjemmeside senest fra den 6.09.17: www.heroy-no.kommune.no, under høringer og kunngjøringer, høringer.

Frist for inngi merknader til planforslaget er 18.10.17. Vi gjør oppmerksom på at alle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til kommunen. Merknadene sendes enten per brev eller på e-post til post@heroy-no.kommune.no. Merk henvendelsen med «17/692».

Dokumenter i saken:

Kunngjøring

Samlet saksfremstilling

På grunnen

Over grunnen

Illustrasjon

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Støyutredning

ROS-analyse

Tidligere dokumenter

Link til 1. gangs høring