Med hjemmel i eiendomsskatteloven § 15, legges eiendomsskatteliste ut til offentlig gjennomsyn i tre uker fra 1.mars. Skattelisten legges ut på kommunehusets servicekontor, og her på kommunens hjemmeside.

Boliger/fritidsboliger

Verk og bruk/næring

Fritak