Priser på kommunale tjenester 2017

Generelt:
Prisene er generelt økt med 2,5% i 2017.
Purregebyr settes til 1/10 av rettsgebyret.
Betalingsoppfordring settes til 2/10 av rettsgebyr.

Frisklivssentralen
Herøyhallen
Herøy bibliotek
Herøy barnehage
Herøy legekontor 
Herøy skole
Kommunale gebyrer
Kopiering
Kulturskolen 
Priser på omsorgstjenester 
Satser for økonomisk sosialhjelp
Sprut treningssenter - priser
Tekniske tjenester

 Kopiering    

Kopiering Pris
Fargekopiering
                             
kr. 3,- inkl.mva. pr. kopi A4
kr. 4,- inkl. mva. pr. kopi A3
Svart/hvit kopiering kr. 1,- inkl. mva. pr. kopi A4
kr. 2,- inkl. mva. pr. kopi A3

Ved kopiering i større format enn A3 beregnes selvkost.
Prisene forutsetter at der er ledig kapasitet i servicekontoret, og teknisk servicekontor. Det innvilges ingen fritak eller rabatter for kopiering. Kopiering innbetales kontant ved servicekontoret.

Herøyhallen

1. Ved trening/turneringer (over 20 år):
Leie av hel hall
Leie av 2/3 hall
Leie av 1/3 hall

Trening og idrettsarrangementer for barn og unge under 20 år, 17.mai, juletrefester og julegrentenning/julemesse og arrangementer i skolens regi betaler ikke leie.
kr. 184,- pr. time inkl. dusj og garderobe
152,- pr. time inkl. dusj og garderobe
kr. 110,- pr. time inkl. dusj og garderobe
 
2. Ideelle arrangementer:
Hel hall
2/3 hall
1/3 hall

kr. 1362,-
kr. 1018,-
kr. 677,-
3. Ved kommersielle teater- og dansetilstelninger settes leien til 6% av billettinntektene minstepris kr.3 972,-
4. Maskinvasking av hallen etter utleie av større arrangementer, konserter, dansetilstelninger  kr. 1 362,-

5. Scenerigg 
Opp/nedrigging av scene må besørkes selv
Scenerigg med truss

 

 

kr. 3 075,-

6. Avtale om reklameplass, pr. år
Ved faste avtaler over 5 år dekker kommunen skilt og trykkfolie. Ved evt. endring av logo må hver bedrift dekke omkostningene til dette.
1 * 2 m
1 * 4 m


kr.3 000,-
kr. 6 000,-
Utleie av bord og stoler fra Herøyhallen:
Det tas ikke leie når bordene/stolene brukes i forbindelse med kommunale
arrangementer utenfor hallen
kr. 42,- pr. bord
kr. 8,- pr. stol
 

               
Betalingssatser for Herøy bibliotek

1. Det er gratis å låne, men det koster å levere for sent eller å la være å levere.  

2. Purring:
    Låneren plikter å overholde den fastsatte lånetida. Hvis lånetida overskrides, sender biblioteket ut purringer

    Purregebyr:
    1. purring: kr. 58,- for voksne (kr. 15,- for barn under 15 år)
    2. purring: kr. 87,- for voksne (kr. 31,- for barn under 15 år)
    Når låner har fått to purrebrev inndras låneretten til materialet er levert og purregebyret betalt.

3. Erstatning:
    Får biblioteket ingen reaksjon etter to purringer, anses materialet for tapt og må erstattes. Beløpet innkreves via kommunens faktureringssystem. Hvis    materialet  leveres etter at regning er sendt ut, betales kun purregebyret.

 
Tapt materiale
Faglitteratur              kr. 500,-
Skjønnlitteratur kr. 350,-
Barnebøker kr. 250,-
Tegneserier kr. 100,-
Video og DVD kr. 400,-
Mikrofilm kr. 500,-
Språkkurs kr. 800,-
Lydbøker, barn kr. 400,-
Lydbøker, voksne kr. 500,-
Lydbøker, utenlandske kr. 500,-
Lydbøker, enkeltkassetter og CD plater kr. 120,-
Tidsskrifter kr. 75,-
Musikk-CD kr. 200,-
CD-ROM kr. 300,-
Erstatning av spesielt verdifullt materiale fastsettes etter skjønn

 

Priser i Herøy barnehage

Hel plass kr. 2 730,-
Matpenger kr. 380,-
Kjøp av enkeltdager kr. 232,-
Søskenmoderasjon etter gjeldende satser.
Pris på barnehageplass følger Solberg-regjeringens forslag til maksimumssatser for 2017. Matpenger og kjøp av enkeltdager er økt med 2,5% jamfør statsbudsjettet.

.

Priser ved Herøy skole

Skolefritidsordningen:  
1/1 plass kr. 2 421,-
1/2 plass kr. 1 263,-
Matpenger pr. mnd. kr. 158,-
Enkeltdager kr. 209,-
Timepris kr. 46,-
   
Søskenmoderasjon: Vanlig egenbetaling for elever med størst plass, halv egenbetaling for hvert av søsknene.
 
Utstyr/klasserom
Registrerte ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis til eget bruk. Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen betaler:
Klasserom kr. 282,-
Grupperom kr. 138,-

Aula:
Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen
Ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis.

kr. 1 425,- pr arr.
Aulakjøkken med tilhørende utstyr:
Registrerte, ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis
Privatpersoner og lag/foreninger utenfra kommunen


kr. 434,-
Lyd-/lysanlegg:  
Ideelle lag og foreninger i kommunen kr. 691,- pr. forestilling/bruksdag
Ideelle lag og foreninger utenfra kommunen kr. 1 383,- pr. forestilling/bruksdag
Forretningsmessig arrangement kr. 2 073,- pr. forestilling/bruksdag
   
Herøy musikkorps og Herøydagan eier en del av lyd- og musikkanlegget og leier derfor gratis  
   
Aulakjøkken med tilhørende utstyr:
Registrerte, ideelle lag og foreninger i Herøy leier gratis.
Privatpersoner og lag/foreninger utenfor kommunen:
kr. 434,-
   
Kantine ungdomstrinn:
Dette dekker utgifter til brød, pålegg, drikke og materiall

kr. 20,- pr.dag

 

Kulturskolen

Indiviuell undervisning (1-2 elever 20 min./uke                                      kr. 2 160,-
Bandundervisning (3 eller flere elever 40 min/uke) kr. 2 160,-
Søskenmoderatsjon på disse undervisningstilbudene gis etter følgende regler:
Eldste barn
Øvrige barn

fullpris
halv pris
Andre betalingssatser
Leie av instrument
Materiallutgiver
Rådmannen fastsetter betalingssatsene for kurs av kortere varighet.

kr. 150,-/kr. 300,- etter instrumentets verdi
Til selvkost
 

.

Herøy helsesenter

Følger Fastlegetariffen – Normaltariff for allmennleger i fastlegeordninger og i legevakt. Les mer om egenandeler her.
 

Priser på omsorgstjenester

Husleie/døgnpris:                                       
Korttidsopphold og dag/natt i institusjon Maksimale satser i henhold til gjeldende forskrifter benyttes. Egenandel inntil 60 døgn pr. kalenderår er for tiden kr. 150,- pr. døgn, og kr. 80,- for dag/natt. Etter 60 døgn beregnes døgnpris for opphold etter forskrift for vederlag.
Kurdøgnpris Herøy sykehjem kr. 2 903,-
Fradrag for boutgifter gis, etter søknad, for de 3 første månedene ved beregning av vederlag for opphold i institusjon.
Husleie i omsorgsboligene i omsorgssenteret kr. 7 221,- pr. mnd. inkl. vaskeritjeneste
Husleie i hyblene i omsorgssenteret kr. 4 034,- pr. mnd. (inkl. vaskeritjeneste og leie av sengetøy/håndklær
Korttidsopphold utenfor institusjon inkl. helpensjon, sengetøy/håndklær og vask av tøy Samme sats som korttidopphold i institusjon inntil 60 døgn, for tiden kr. 150,- pr. døgn, fra og med døgn 61 kr. 248,- pr. døgn
Hjemmehjelp/praktisk bistand:
Husstandens nettoinntekt før særfradrag etter siste skatteligning:
Egenandeler for praktisk bistand betales som abonnement, men dersom enhetspris pr. time blir billigere brukes denne.
Inntil 2G Kr. 190,- pr. mnd. Eller den maksimale sats som til en hver tid er fastsatt i henhold til gjeldende forskrifter
2 - 3G kr. 615,- pr. mnd. - 82,- pr.time
3 - 4G kr. 885,- pr. mnd. - 118,- pr. time
4 - 5G kr. 1 170,- pr. mnd. - 156,- pr. time
5G og over kr. 1 425,- pr. mnd - 190 pr. time.
Egenandel:  
Leie av trygghetsalarmer fra trygghetssentralen Leie av trygghetsalarmer direkte fra trygghetssentralen beregnes til selvkost.
Kjøp av mat på dagsenter som inkl. kaffe/kaker og middag kr. 98,-
Kjøp av kun middag på omsorgssenteret kr. 77,-
Kaffe kr.10,-
Kveldsmat/frokost kr. 36,- pr. måltid
Middag utkjørt kr. 77,- hel porsjon
kr. 62,- halv porsjon
Fullpensjon for beboere i omsorgsboligene og hyblene:
  • Frokost
  • Mellommåltid, saft og frukt, te
  • Middag
  • Mellommåltid, kaffe og kjeks/kake
  • Kveldsmat
kr. 3 328,- pr. mnd

kr. 124,- pr. dag
Utleie av fellesstua i Karolineveien
Utleie til andre enn de som vedtektene gjelder for
kr. 250,- pr. arr./gang inntil 2 timer
kr. 500,- for arrangement utover 2 timer
Klesvask (Utføres av Herøy ASVO)
Leie av sengetøy/håndklær

kr. 246,- pr. mnd.
kr. 259,- pr. mnd.
Dette gjelder kun beboer på omsorgssenteret.

 

Satser for økonomisk sosialhjelp.

Sosial- og helsedepartementet har årlig, fra 2001 gitt veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenesteloven. Det er allikevel den enkelte
kommune som bestemmer på hvilket nivå sosialhjelp skal utbetales. Herøy kommunes satser sligger noe under de statlige veiledende satsene. De veiledende retningslinjene omfatter utgifter til helt grunnleggende behov, som mat, klær, kommunikasjon, husholdningsartikler og hygiene med mer, og tar hensyn til andre sider av dagliglivet, som fritid og sosiale behov. Boutgiftene (husleie, strøm/oppvarming, bolig og innboforsikring, innbo og utstyr) kommer i tillegg og vurderes særskilt.

Langtidsytelser - sosialhjelp utover 3 måneder.
Herøy kommune vedtar å følge veiledende retningslinjer for utmåling av stønad til livsopphold etter sosialtjenestelovens §5-1 tredje ledd
Enslige

kr.5. 500,-

Ektepar/samboere

Kr. 9.300,-

Person i bofellesskap

Kr. 4.700,-

Barn 0-5 år

Kr. 2.200,-

Barn 6-10 år

Kr. 2.800,-

Barn 11-17 år

Kr. 3.550,-

Hjemmeboende ungdom

Kr. 3.650,-

Familie med stordriftsfordeler fra og med 5. barn - Beregnes 85% av langtidsytelsen
Korttidsytelser
For søkere som er avhengig av kortvarig eller sporadisk sosialhjelp i 1 - 3 måneder gjøres følgende satser gjeldende
Enslige

Kr. 4.320,-

Ektepar/samboere

Kr. 7.120,-

Person i bofellesskap

Kr. 3.600,-

Hjemmeboende ungdom kr. 2.800,-
Barnetillegget reduseres ikke på korttidsytelsene, med unntak av storfamilier med mer enn 4 barn, der reduseres tillegget med 20%.  

Nødhjelp
Nødhjelp dersom det har oppstått en akutt og uforusett situasjon. Søknaden blir vurdert/behandlet innen 3 dager. Det omfatter primært matpenger og
settes til følgende nivå:

 
Enslige

Kr. 110,- pr dag

Ektepar/samboere

Kr. 155,- pr.dag

Person i bofellesskap

Kr.   60,- pr dag

Hjemmeboende ungdom

Kr   56,-pr dag

Barn i familien Kr   51,-pr dag
Kommunale normer for dekning av boutgifter:
Mange kommuner har vedtatt normsatser for boutgifter/husleie - slik at det også på dette området utøves skjønn relatert til veiledende satser ut fra vanlig bostandard i kommunen. Det må foretas individuelle vurderinger i forhold til boligmarkedet. Husleiepriser i kommunale boliger/boligpriser i Herbo legges til grunn for veiledende norm for boutgifter. I boutgifter inngår husleie og strøm. Utgiftene må dokumenteres.
 
Kategori Beløp Beløp
Husholdningssituas Rimeligste boutgift                          Maksimale dokumenterte boutgifter                              
Enslig kr.4.500,- kr.6.500,-
Ektepar/samboere u/barn kr.7.141,- kr.7.500,-
Enslige/par med 1-3 barn kr.7.141,- kr.9.600,-
Enslige/par med 4 eller flere barn kr.9.300,- kr.10.600,-
     
Skjønnsmessige ytelser
Ekstra klesgodtgjørelse:
Det kan innvilges inntil kr. 1 600,- i klesgodtgjørelse pr. person i en husstand der personen eller familien kun har sosialhjelp som eneste inntekskilde eller er avhengig av løpende sosialhjelp over lengre tid (6 mndr.)
Stønad til helt nødvendig innbo ved etablering, det skal vurderes å skaffe brukt utstyr. Det kan innvilges følgende beløp:
  • Enslige: inntil kr. 10.000,-
  • Familier: inntil kr. 17.500,-
Ekstra stønad i forbindelse med høytid og merkedager, i forbindelse med julehøytid kan det innvilges ekstra stønad med følgende satser:
  • Enslig: inntil kr. 1 600,-
  • Barnefamilier: inntil kr. 4.000,- inntil 3 personer. Ved flere enn 3 i en familie kan det gis inntil kr. 950,- pr. person.
Utgifter til bilhold:
Utgifter til dette skal normalt ikke dekkes av sosialtjenesten.

 

Frisklivssentralen - egenandeler

Frisklivsresept kr. 300,-
Bramat kurs kr. 500,-
Røykfri sammen kr. 500,-
Fallforebyggende grupper kr. 400,-

 

Sprut treningssenter - priser

Helårsmedlemsskap            kr 3 075,-
Halvårsmedlemsskap kr 2 460,-
Månedsmedlemsskap kr.   513,-
Dagsmedlemsskap kr.    103,-

Med forbehold om feil.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tips en venn Tips en venn Skriv ut Skriv ut

Kontakt oss

E-post:
post@heroy-no.kommune.no
Telefon: 75 06 80 00
 

Besøksadresse:
Silvalveien 1
8850 Herøy

 

Web levert av CustomPublish AS