Næringsfond I er finansiert med statlige midler bevilget av Nordland Fylkeskommune.

Kommunale næringsfond kan brukes både til bedriftsretta tiltak, og til tilretteleggende tiltak i regi av kommunen eller andre organisasjoner. Det kan bare gis støtte til tidsavgrensa utviklingsprosjekt.

  • Bedriftsretta tiltak: Det kan gis støtte til bedrifter og nyetablererer. Tiltak kan være investering i utstyr og maskiner, støtte til profilering/merkevarebygging, produktutvikling, kompetansehevingstiltak, kurs/seminar, markedsundersøking, bedriftsutvikling, rådgjeving, nettverksbygging, e.l.
  • Tilretteleggende tiltak: Det kan gis støtte til utviklingsprosjekt som legger til rette for økt vekst, verdiskaping og sysselsetting i regi av kommune eller organisasjoner. Det kan være tiltak som omdømmebygging, markedsføring, profilering, kompetanseheving, kurs, seminar, konferanser, konsulenthjelp, kommunalt nærings- og tiltaksarbeid, etablering av lokale nettverk og samarbeidstiltak m.m.

Etablerere kan søke om støtte til utredning av prosjekter, støtte til etablering, bedriftsutvikling o.s.v. Det er mulig å søke hele året. Vår næringsavdeling vil være behjelpelig med utarbeiding av søknad. Vår næringsavdeling kan også bistå med søknader til Innovasjon Norge, banker eller andre.

Søknad om næringsstøtte gjøres elektronisk her.

Retningslinjene for Næringsfond 1 Herøy kommune finner du her PDF document ODT document .

Søknadsfrist: 1.april og 1.oktober.