Kommunestyret har gjennom delegeringsreglementet gitt kommunedirektør myndighet på en rekke områder.
Delegeringsreglement beskriver hvordan kommunedirektøren videredelegerer noe av sin myndighet videre nedover i organisasjonen.  Delegasjon skjer alltid til funksjon og ikke til person.

Herøy kommune skiller mellom to ulike typer administrativ lederfunksjon:

Enhetsleder: er en leder av en avgrenset driftsenhet som har delegert lovområder og personal- og økonomiansvar.

Fagleder: er en leder som har et faglig ansvar knyttet til et lovområde, men som ikke har personal- og økonomiansvar.


Ansettelsesutvalget
Ansettelsesutvalget består av kommunens saksbehandler i personalsaker, en representant utpekt av de tillitsvalgte og leder for den enheten ansettelsen gjelder.

Vedtak i ansettelsesutvalget skal være enstemmig.  hvis det ikke oppnås enighet avgjøres saken av rådmannen.