Det ble vedtatt vedtak i Formannskapet den 08.06.2021 i sak 35/2021, å legge plan ut til offentlig ettersyn og høring, jf. Plan- og bygningsloven §12-10

Privat reguleringsplanforslag i et området som ikke er regulert tidligere. Planen omfatter område hvor det er tatt ut steinmasser tidligere med tilgrensende områder. Hensikten med reguleringsplanen er å gi rammer for drift av masseuttaket og sikre lokale steinressurser. Det tilrettelegges for transport av masser fra kai og det gjøres tiltak for å dempe de landskapsmessige konsekvensene av uttaket med å sette igjen en randsone mot FV 828 og mot strandområde i nord. Tiltaket vil ha positiv betydning for Herøy kommune som følge av sysselsetning og næringsaktivitet.

JD 48y 4BtH 70AAAAASUVORK 5CYII=

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@heroy-no.kommune.no eller til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.

Høringsfrist: 25.07 2021

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Vedlegg i planbeskrivelse

Vedtak