Vilkårene for å få stønad til hjelpemidler er:

  • Funksjonsevnen må være nedsatt på grunn av sykdom, skade eller lyte.
  • Funksjonsevnen må være vesentlig og varig nedsatt (sykdommen/skaden har vart/forventes å vare i 2 år eller mer). I hvilken grad sykdommen/skaden er vesentlig må vurderes i hvert enkelt tilfelle, fordi slike utfordringer oppleves forskjellig fra person til person.
  • Stønaden må være både nødvendig og hensiktsmessig for å bedre funksjonsevnen. Det vil si at det gis stønad til hjelpemidler som er medisinsk nødvendig for å avhjelpe den enkeltes behov, samt at brukeren må kunne forstå og bruke hjelpemiddelet på en hensiktsmessig måte.

Også personer som har problemer i forhold til arbeidslivet kan få stønad til hjelpemidler. Dette kan gis til personer som enten har

  • Fått sin evne til å utføre inntektsgivende arbeid varig nedsatt, eller
  • Fått sine muligheter til å velge yrke eller arbeidsplass innskrenket.
Stønadene kan ikke bare gis til personer som allerede har falt ut av arbeidslivet og som må ha hjelp til å skaffe seg arbeid, men også til dem som er i arbeid, men som står i fare for å miste det, på grunn av sykdom og skade.

For brukere som har problemer med å utføre dagliglivets gjøremål, og som har behov for kartlegging av hjelpemiddelbehov, kan Sissel Eide Knutsen kontaktes. Hun har kontortid på Herøy omsorgssenter hver mandag. Du finner henne i hjemmetjenestens lokaler i kjelleren.

Sissel Eide Knutsen, ergoterapeut

Telefon:
E-post: sissel.eide.knutsen@heroy-no.kommune.no