Det ble i SHMIL’s representantskapmøte høsten 2020 vedtatt at SHMIL skulle starte utredning av å overta slaminnsamling for eierkommunene.

Utredning startet i begynnelsen av 2021, med oppstartsmøte med alle kommunene.

Det ble laget et prinsippvedtak vedørende fortsatt utredning, som ble sendt sendt til behandling i alle kommunestyrene.

Dette ble vedtatt av alle 11 kommunestyrene i perioden desember 2021 – juni 2022.

SHMIL har siden siste vedtak utarbeidet forslag til felles forskrift og retningslinjer, som med dette legges ut på høring i alle eierkommunene.

Etter gjennomført høring vil forskrift bli behandlet i representantskapet i november 2023, og skal sluttbehandles i eierkommunene i desember 2023. Det er viktig at dersom kommunen ønsker å gjøre endring i forskriften, må dette gjøres som høringsinnsinnspill innen fristen den 31. juli 2023.

Innspill som kommer etter fristen vil ikke bli tatt hensyn til.

Høringsfristen settes til 31.07.2023, og alle innspill sendes til post@shmil.no.

Med vennlig hilsen

Søndre Helgeland Miljøverk IKS
v/Hilde Johansen og Aleksander Puntervold

Slamforskrift SHMIL
Retningslinjer til slamforskriften