Det ble vedtatt vedtak Formannskapet den 22.04.2021 i sak 18/2021, å legge plan ut til offentlig ettersyn og høring, jf. Plan- og bygningsloven §12-10 og 12-11

Plan 202001 Detaljregulering for Herøy maritime næringspark vil erstatte tidligere reguleringsplan 50456 Reguleringsplan for Hestøya næringspark vedtatt i 2009. Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende plan slik at den stemmer overens med faktisk situasjon og endringer som er utført, samt innlemmer uregulert sjøområder i sør og hele næringseiendom 4/23/4 inn i plan.

Planen oppdateres med siktelinjer og avkjørsler til næringsareal, havneområde, kai og akvakultur (ventemærer). Reindriftsnæringen får en bedre tilrettelagt flyttlei med at område ved bru til Øksningan endres til grøntområde og med Hensynsone H520. Det tilrettelegges for fremtidig felles vann og avløpsanlegg i området slik at trase for teknisk infrastruktur vises i Sikringssone H 190 i plankart. Offentlig industrikai tilrettelegges for landstrøm og uttak for vann til fartøy. Utnyttelsesgraden for næringsareal økes fra 80 til 100 % for å gi mulighet for økt utnyttelse av området.

Dokumenter i saken er tilgjengelig på kommunes hjemmeside www.heroy-no.kommune.no  , søk Herøy maritime næringspark eller høringer

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til postmottak@heroy-no.kommune.no

Høringsfrist: 06.06 2021

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser