Det ble vedtatt vedtak i Formannskapet den 04.05.2021 i sak 24/2021, å legge plan ut til offentlig ettersyn og høring, jf. Plan- og bygningsloven §12-10

Detaljregulering for Herøysundet bru vil erstatte tidligere reguleringsplan 50495 «Reguleringsplan for Ny Herøysundet bru», vedtatt i 2017. Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging for bygging av ny bru og fjerning av gammel bru. Endringen består i justering av areal for vegområde og areal for midlertidig rigg- og anleggsområde. I tillegg er det flere bygg som er vurdert innløst. Kart, bestemmelser og planbeskrivelse er oppdatert. Bygging av ny bru vil erstatte gammel bru og gjøre fremkommeligheten bedre både for bilister og fotgjengere. Nordland fylkeskommune planlegger ny bru ferdigstilt i 2023.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@heroy-no.kommune.no eller til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy.

Høringsfrist: 20.06 2021

Bilde bru

Plankart

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

Innspill oppstart

Illustrasjonshefte

ROS-analyse

Støyutredning

Vedtak i formannskap