Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Pleie i livets sluttfase

En pasient med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid kan få tilbud om å leve den siste tiden hjemme i stedet for på sykehus. Pasienten får den nødvendige medisinske pleien i sitt eget hjem.

Generelt om tjenesten

Beskrivelse

Pasientens og pårørendes ønsker skal tillegges stor vekt når det besluttes om pasienten skal være hjemme eller på institusjon i livets sluttfase. Hvis den syke er hjemme, må både pasient og pårørende få tilstrekkelig opplæring i bruk av medisiner, smertepumpe eller andre hjelpemidler. Pasienten har krav på å få informasjon om personer i helsevesenet som kan kontaktes når det måtte være nødvendig.

Omsorg og respekt for enkeltmennesket er ekstra viktig i møte med uhelbredelig syke og døende mennesker. Pasienten må få et tilbud som er slik at den siste tiden kan oppleves som meningsfull. I størst mulig grad skal pasienten få leve slik han/hun ønsker det.

Herøy omsorgssenter har leilighet som er reservert pasienter som har behov for pleie i livets sluttfase. Hjemmetjenesten legger også tilrette slik at pleie i livets sluttfase kan ivaretas i eget hjem.

 

Målgruppe

Pasienter med uhelbredelig sykdom og kort forventet levetid.

Brosjyrer, dokumenter, kart og lignende

aaa
Lover og forskrifter
Se blant annet
helse- og omsorgstjenesteloven § 1-1 og kapittel 3
pasient- og brukerrettighetsloven § 3-1.

Lover

Forvaltningsloven
Helse- og omsorgstjenesteloven
Helsepersonelloven
Pasient- og brukerrettighetsloven

Forskrifter

Verdighetsgarantiforskriften

Retningslinjer

Rett til egen tros- og livssynsutøvelse

___
Skjema
Saksbehandling

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk. Deretter fattes det et vedtak. I tillegg til kommunal hjemmesykepleie kan det være aktuelt med bistand fra spesialisthelsetjenesten. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper. 

Saksbehandlingstid

Kommunen skal behandle saken så snart som mulig. Hvis saken ikke kan avgjøres innen én måned, skal du ha skriftlig beskjed om grunnen til dette. Du skal samtidig få opplyst når det antas at vedtaket blir fattet.

Klagemulighet

Hvis du er misfornøyd med vedtaket, kan du klage til kommunen innen en frist på tre uker fra du mottok det. Forklar hva du er misfornøyd med og hvorfor du mener vedtaket bør endres. Hvis du trenger veiledning, kan du henvende deg til kommunen. Opprettholder kommunen sin avgjørelse, kan du klage videre til helsetilsynet i fylket.

Du kan også klage på selve utførelsen av tjenesten. Klagen sender du til kommunen eller direkte til tjenesteyteren.

Du kan også klage til Statsforvalteren i ditt fylke over uforsvarlig utførelse av tjenesten, utilstrekkelig eller gal informasjon eller brudd på taushetsplikten.
 
Skulle det skje en svært alvorlig hendelse i forbindelse med tjenesten kan du som pårørende eller pasient sende en varsling direkte til Statens helsetilsyn på telefonnummer 474 86 882.

 

Kontaktinformasjon

Ansvarlig enhet

Avdeling:Pleie og omsorg
Telefon:75068030
Telefaks:75068031
Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
Postadresse:Herøy omsorgssenter 8850 HERØY
Besøksadresse:Karolineveien 50 8850 HERØY

Kontaktpersoner

Navn:Wenche Sæthre Jørgensen
Tittel:Enhetsleder
Telefon:75 06 80 30
Mobil:90 62 91 98
Epost:wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no
Andre opplysninger
Opprettet
2020-09-15 14:17
Oppdatert:
2020-09-15 14:17
Gyldig fra
2020-09-15
Gyldig til
2021-09-19