Bilde av Geir Berglund

 

Rådmann: Geir Berglund
Telefon:411 21 649
E-post: geir.berglund@heroy-no.kommune.no

 

Rådmannen er kommunens øverste administrative leder og har etter kommuneloven følgende oppgaver og myndighet:

§ 23. Administrasjonssjefens oppgaver og myndighet.

1. Administrasjonssjefen er den øverste leder for den samlede kommunale eller fylkeskommunale administrasjon, med de unntak som følger av lov, og innenfor de rammer kommunestyret eller fylkestinget fastsetter.

2. Administrasjonssjefen skal påse at de saker som legges fram for folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt. Administrasjonssjefen skal sørge for at administrasjonen drives i samsvar med lover, forskrifter og overordnede instrukser, og at den er gjenstand for betryggende kontroll.

3. Administrasjonssjefen har møte- og talerett, personlig eller ved en av sine underordnede, i alle kommunale eller fylkeskommunale folkevalgte organer med unntak av kontrollutvalget.

4. Kommunalt og fylkeskommunalt folkevalgt organ kan gi administrasjonssjefen myndighet til å treffe vedtak i enkeltsaker eller typer av saker som ikke er av prinsipiell betydning, hvis ikke kommunestyret eller fylkestinget har bestemt noe annet.

Kontaktinformasjon:

Rådmann: Geir Berglund
Postadresse: Silvalveien 1, 8850 Herøy
Besøksadresse: Rådhuset, Silvalveien 1, Herøy
Telefon (sentralbord): 75 06 80 00
Mobiltelefon: 411 21 649