Reduksjon i foreldrebetalingen
Denne ordningen innebærer at ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass.

Gratis kjernetid for 2-, 3-, 4-, og 5-åringer
Det er 20 timers gratis kjernetid per uke for 2-,  3-, 4- og 5-åringer, og barn med utsatt skolestart, som bor i husholdninger med lav inntekt. Disse har rett til å få 20 timer gratis oppholdstid i barnehage per uke. Fra 1. august 2022 er inntektsgrensen satt til 598 825 kr.  

Ansvar
Det er kommunen som barnehagemyndighet som har ansvar for begge ordningene.

Ordningen er søknadsbasert, foreldre/foresatte som mener de har krav på redusert oppholdsbetaling sender søknad til Herøy kommune om dette på eget elektronisk skjema inkl dokumentasjon for inntekt. Skjemaet finnes på kommunens hjemmeside.

Hver barnehage regulerer betalingskrav til foresatte i samsvar med vedtak, og barnehagen får refundert sitt inntektstap gjennom en egen ordning.

Herøy kommune – rutine for søknad og saksbehandling

Søknad:
Foresatte søker elektronisk, og her finner du lenke til søknadsskjema.

 • Søknaden skal inneholde opplysninger om hver forelder /foresatt/samboer /partner i husholdningen
 • Husholdningens bruttoinntekt legges til grunn for behandling av søknaden
 • Vedlegg som dokumenterer inntektsopplysninger skal følge søknaden eller ettersendes pr post. Søknaden registreres ikke for behandling før dokumentasjon foreligger.
 • Det skal leveres kopi av siste selvangivelse for alle i husholdningen.
  Er foreldrene samboere, gift eller har registrert partnerskap eller bor barnet sammen med en forelder og dennes samboer eller partner
  skal det leveres dokumentasjon for begge.
  Som samboer regnes to ugifte personer som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 mnd, eller har felles barn.

Se mer om dokumentasjon av inntekt i slutten av dette skriv.

Søknadsfrist

 • Det kan søkes om redusert betaling fra det tidspunktet husholdningen har en inntekt som er under fastsatt maksimalgrense for foreldrebetaling.
 • For barn som tildeles plass i hovedopptak, og plassen tas i bruk i august, må søknad om redusert foreldrebetaling med dokumentasjon være sendt Herøy kommune innen 1. juni, dersom en skal være sikret redusert faktura i august
 • Søknad om redusert foreldrebetaling med godkjent dokumentasjon må være sendt Herøy kommune innen 10.hver måned for at vedtaket skal tre i kraft fra måneden etter. Vedtak gis ikke tilbakevirkende kraft.

Endringer i husholdningen

 • Dersom husholdningens sammensetting endres i løpet av vedtaksperioden, og dette gir vesentlige og varige endringer i husholdningens inntekter, kan det søkes om endring av tidligere vedtak.
 • Den som innvilges redusert foreldrebetaling plikter å opplyse om vesentlige og varige endringer som fører til at grunnlaget for redusert foreldrebetaling i vedtaksperioden faller bort.
 • Herøy kommune kan stille regresskrav dersom noen har fått redusert betaling og ikke lenger har krav på dette.

Vedtak om endret foreldrebetaling

 • Inntil søknad med inntektsdokumentasjon og kommunens vedtak foreligger, forblir betalingssatsen for foreldrebetaling uendret.
 • Inntektsgradert foreldrebetaling trer i kraft måneden etter at søknaden med alle vedlegg er mottatt innen tidsfrist den 10. i hver måned.
 • Vedtaket har ikke tilbakevirkende kraft.
 • Vedtaket gjelder normalt ut inneværende barnehageår. På våren, når oppdatert selvangivelse foreligger, kan vedtak forlenges for å gjelde også kommende barnehageår.
 • Søknad uten dokumentasjon for inntekt vil få avslag, og det må eventuelt søkes på nytt.

Klage på vedtak:

Vedtak om fastsettelse av redusert oppholdsbetaling er enkeltvedtak som kan påklages. Det gis informasjon om dette i vedtaket som sendes foresatte med kopi til barnehagen.

Eventuelle klager sendes skriftlig til Herøy kommune som vil vurdere vedtaket på nytt i lys av klagen.

Mer om dokumentasjon av inntekt

 • Inntekt dokumenteres normalt med kopi av selvangivelsen. Dersom noe ikke er registrert på selvangivelsen av skattepliktig person- eller kapitalinntekt, er søker pliktig å opplyse om det i søknaden.
 • I søknad om reduksjon i foreldrebetaling skal inntektsgrunnlaget gjenspeile den faktiske skattepliktige person- og kapitalinntekten.

Her følger en oversikt over skattbar og ikke skattbar inntekt (henvisning Skatteloven §12 og Udir: Merknader til forskrift)

Personinntekt omfatter (henvisning Skatteloven §12):

 • beregnet personinntekt
 • fordel vunnet ved arbeid (frynsegoder)
 • pensjon i og utenfor arbeidsforhold, føderåd, livrente som er ledd i pensjonsordning i arbeidsforhold og engangs- og avløsningsbeløp for slike ytelser.
 • overgangsstønad
 • engangsutbetaling fra individuell pensjonsavtale
 • engangsutbetaling fra pensjonsordning etter innskuddspensjonsloven
 • godtgjørelse til deltaker for arbeidsinnsats i deltakerlignet selskap,
 • introduksjonsstønad beregnet etter lov om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere kapittel 3 og kvalifiseringsstønad etter lov om sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen
 • støtte etter lov om supplerende stønad til personer med kort botid i Norge
 • uføretrygd etter folketrygdloven kapittel 12 og uføreytelser fra andre ordninger

Følgende regnes ikke som skattbar personinntekt:

 • barnebidrag, kontantstøtte, barnetrygd m.m.
 • barnepensjon til barn som ikke er fylt 17 år ved utløpet av inntektsåret
 • etterlønn og etterpensjon
 • utbetaling fra kollektiv livrente i arbeidsforhold opprettet etter inntektsåret 2006

Skattbar kapitalinntekt er bl.a.:

 • renteinntekter, aksjeutbytte, gevinst ved salg av eiendom og løsøre, leieinntekter, bruksrettigheter i kapital og vederlagsfri bruk av andres eiendeler.

Dersom du ikke har en selvangivelse

Dersom noen ikke kan legge frem selvangivelse, for eksempel som følge av kort botid i landet, kan søker legge ved annen dokumentasjon for inntekt.

Søker kan også legge frem annen dokumentasjon for inntekt som grunnlag for søknad om endring i løpet av året dersom det er en vesentlig eller varig endring i inntekten i husholdningen.

For arbeidstaker:

 • Kopi av siste mnd lønnsslipp
 • Kopi av arbeidskontrakt der lønn fremkommer
 • Dokumentasjon på ulønnet permisjon

For selvstendig næringsdrivende:

 • Bekreftelse fra regnskapsfører/revisor på forventet inntekt
 • Både personinntekt og næringsinntekt skal tas med i beregningen

For arbeidsledige:

 • Kopi av siste utbetaling fra Nav

For hjemmeværende:

 • Skriv «hjemmeværende» i rubrikk for arbeidsgivers navn

For studenter:

 • Kopi av studentbevis eller
 • bekreftelse fra skolen vedrørende studieplass
 • Dokumentasjon på overgangsstønad

For sosialklienter / flyktninger:

 • Kopi av siste utbetaling av kvalifiseringsstønad / introduksjonsstønad
 • Dersom sosialhjelp eller stønad til flyktninger i introduksjonsprogram er eneste inntekt, skal dette bekreftes av Nav / flyktningetjenesten.

Dokumentasjon på inntekt skal ikke være eldre enn 1 måned når du leverer annen dokumentasjon enn selvangivelse.