Kortidsopphold øyeblikkelig hjelp:

Lege bestemmer hvem som trenger innleggelse til observasjon. Innen 3 døgn må det være bestemt om det skal være innleggelse sykehus, om pasienten skal reise hjem eller innlegges på korttidsplass sykehjem eller omsorgsboligene.

Samhandlingsreformen ble vedtatt av Stortinget i april 2010.

​Målet med samhandlingsreformen er å forebygge mer, behandle tidligere og samhandle bedre. ​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​Pasienter og brukere skal få tidlig og god hjelp når de trenger det nærmest mulig der de bor. De skal få rett behandling til rett tid på rett sted, gjennom et helhetlig og koordinert helse- og omsorgstjenestetilbud.

Tjenestene skal ha god kvalitet, ha høy pasientsikkerhet, lav ventetid og være mest mulig tilpasset den enkelte bruker.
 
En større del av veksten i helsebudsjettene fremover skal komme i kommunene. Den kommunale helse- og omsorgstjenesten og spesialisthelsetjenesten skal utvikles i tråd med målene med samhandlingsreformen.
 
Samhandlingsreformen startet offisielt 1. januar 2012 med to nye lover og en rekke økonomiske og faglige virkemidler.

Samhandlingsreformen i kortversjon.