Med hjemmel i Plan- og bygningslovens §9 og 11-4 legges planforslag «Kystplan Helgeland – kommunedelplan for deler av sjøareal i Herøy kommune» med plankart sist datert 31.01.2019 ut på 3. og siste gangs høring og offentlig ettersyn på Herøy kommunes hjemmeside www.heroy-no.kommune.no under høringer.

Frist for å komme med merknader/innspill til planforslaget som omhandler Herøy kommunes arealer, settes til den 24.05.2019.

Høringsuttalelser sendes til post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy. Merk oversendelser med «sak 17/446».

 

Samlet saksfremstilling

Plankart

Bestemmelser og retningslinjer

Konsekvensutredning

Lenke til nordlandsatlas