Verv

Navn

Leder

Tora Skagen

Nestleder

Nila Lorvik

Styremedlem

Sander Hansen

Styremedlem

Hedda Sandstrak Gullesen

Styremedlem

Phillip F. Mathisen

Varamedlem

Linnea Prestø

Varamedlem

Signe Lenning

Varamedlem

Frida Olsen Roan

Varamedlem

Amalie Hjørdis Johansen

Varamedlem

Erika Angel

Varamedlem

Rani Selvåg

Varamedlem

Mathias Leander Jørgensen

Sekretær for barne - og ungdomsrådet er: Caroline Asphaug. E-post: caroline.asphaug@heroy-no.kommune.no

Hva er et barne - og ungdomsråd?

 • Et barne - og ungdomsråd er et råd som representerer barn- og ungdoms interesser i fylket eller kommunen uavhengig av interesser knyttet  til partipolitikk og organisasjonstilhørighet. Barne - og ungdomsrådet  skal være et organ for å fremme barn - og ungdoms saker overfor politikere og beslutningstakere.
 • Et barne - og ungdomsråd skal ikke fungere som politiekernes  middel for å få gjennomført sin barne - og ungdomspolitikk. Det er heller ikke et rådsom fungerer ad-hoc knyttet til en spesiell sak som øver press overfor kommuner eller fylkeskommuner i enkeltsaker.
 • Barne - og ungdomsrådet er et lokalt hørings - og innflytelsesorgan, på lik linje med eldreråd og råd for funksjonshemmede. Det er et interesseorgan som skal fremme en konkrets gruppes synspunkter overfor lokalpolitikere. Barne - og ungdomsrådet skal jobbe for at kommunen blir et bedre sted for unge å leve, og det skal fremme barn - og ungdommens interesser.

Reglement for Herøy barne- og ungdomsråd

Vedtatt i kommunestyret 19.10. 2012 sak 26/12

 1. Navn
  Herøy barne– og ungdomsråd. (HBUR)

   
 2. Formål
  a) Rådet skal være partipolitisk uavhengig.
  b) Rådet skal været et rådgivende organ i saker som berører barn og unge.
  c) Sakspapirer til formannskapet og kommunestyret sendes også til barne- og ungdomsrådet.
  d) Rådet skal kunne fremme egne saker som er viktig for barn og unge, og få disse opp til administrativ / politisk behandling.Sakene fremmes gjennom de utvalg som er naturlig for saken.
  e) Barne- og ungdomsrådet skal bl.a. ha følgende saker til uttalelse: Årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplaner og sektorplaner med særlig interesse for barn og unge.
  f) Barne- og ungdomsrådet ved leder har tale-, møte- og forslagsrett i formannskap og kommunestyre når saker som gjelder barn- og unges oppvekst og levekår behandles.
  g) Rådet disponerer den sum som kommunestyret til en hver tid stiller til rådets disposisjon.Pengene skal gå til prosjekter / tiltak for barn og unge. Administrasjonen ved rådmannen har anvisningsmyndighet over midlene.

   
 3. Sammensetning.
  Barne- og ungdomsrådet skal bestå av fem faste medlemmer og fem varamedlemmer valgt av kommunestyret.

   
 4. Valg
  a) Valgbar er alle som er i aldersgruppen 13 – 23 år.
  b) Barne- og ungdomsrådet følger valgperioden og velges for to år av gangen.
  c) Barne- og ungdomsrådet fremmer forslag til kandidater for valgnemnda, deriblant leder og nestleder.

   
 5. Diverse bestemmelser
  a)  Rådets leder er møteleder.
  b) Ved forfall skal rådets medlemmer snarest mulig melde fra til sekretariatet slik at varamedlemmer kan innkalles.
  c) Møteinnkalling og referat sendes ut til både medlemmer og varamedlemmer.
  d) Servicekontoret har ansvar for veiledning og hjelp i rådets praktiske arbeid.
  e) Servicekontoret er sekretariat for barne- og ungdomsrådet, og underretter rådet om saker som gjelder unges levekår innen hele det 
  kommunale felt.
  f) Fra barne- og ungdomsrådets møter føres protokoll som undertegnes av rådets leder, samt en (1) medlem.
  g) Rådets arbeid og funksjon evalueres gjennom 
  årlig årsberetning.
  h) 
  Medlemmene tilkommer reise- og møtegodtgjørelse etter gjeldende bestemmelser.
  i) Forslag til endring av vedtektene fremmes av barne- og ungdomsrådet og godkjennes av 
  kommunestyret.

 

Er det noen barn/unge som har saker som de ønsker at barne- og ungdomsrådet skal ta opp på sine møter, er det bare å ta kontakt med Caroline Asphaug.