Moderasjonsordning
Moderasjonsordningen består av:
1. Inntektsgradert foreldrebetaling for elever på 1. til 4. trinn. 
2. Gratis SFO for elever med særskilte behov på 5. til 7. trinn.
Det gjøres oppmerksom på at moderasjonsordningen ikke gjelder kost. 

En må søke
En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt for SFO pr. barn. Reduksjonen i foreldrebetalingen er avhengig av plass og pris i forhold til inntekten.

Du må søke om redusert foreldrebetaling hvert skoleår. For å være sikret redusert foreldrebetaling fra oppstart av nytt skoleår, må du søke innen 1. juni, hvert år. Blir det søkt etter 1. august, gjelder vedtaket fra måneden etter du søkte og ut skoleåret. Selvstendige næringsdrivende vil få utsatt søknadsbehandling i påvente av skattemeldingen.
Fra 1. januar 2022 kan en husholdning med samlet inntekt lavere enn 624 433 kroner søke om redusert betaling.

Dersom inntekten i familien blir endret i løpet av vedtaksåret, må du gi beskjed. Du må da søke på nytt og sende inn oppdatert dokumentasjon på den nye inntekten.

12. timer gratis
Regjeringen har ambisjoner om å gjøre SFO mer tilgjengelig for alle. Første skritt på veien er å gi alle barn på 1. og 2. trinn gratis SFO i 12 timer hver uke. Det betyr at de som har deltidsplass som er 14 timer, kun vil betale for to timer SFO. De som har heltidsplass vil få redusert prisen ved at 12 timer gjøres om til et gratistilbud. 

Foresatte søker elektronisk, og her finner du lenke til søknadskjema