Vedtatt av kommunestyret 14.02.24 sak 4/24

1. VALG OG SAMMENSETNING

Trafikksikkerhetsutvalget er opprettet som utvalg i henhold til kommunelovens § 5-7. Trafikksikkerhetsutvalget består av 5 medlemmer. Oppnevningen gjelder for den kommunale valgperioden.

FAU, råd for eldre, råd for personer med funksjonsnedsettelse og ungdomsrådet har møte- og talerett.

2. ARBEIDSOMRÅDE

Gi uttalelser i hht Delegeringsreglementet.
I tillegg har Trafikksikkerhetsutvalget følgende mandat:

 1. Fungere som bindeledd mellom publikum og administrasjon/politikere i trafikksikkerhetssaker.
 2. Være styringsgruppe i utarbeidelse og revisjon av Herøy kommune sin trafikksikkerhetsplan.
 3. Arbeide med oppfølging av trafikksikkerhetsplanen.
 4. Oppdatere oversikt over ulykkessituasjonen og trafikkfarlige punkt/strekninger i kommunen.
 5. Være høringspart i forbindelse med nye eller reviderte arealplaner, med hensyn på trafikksikkerhet.
 6. Være høringspart for aktuelle skiltplaner.
 7. Være høringspart i saker som gjelder trafikkfarlig skolevei.
 8. Involvere og utfordre foreninger og organisasjoner i trafikksikkerhetsarbeidet.
 9. Arrangere og delta i holdningskampanjer.
 10. Være pådriver overfor alle kommunale tjenesteområder når det gjelder trafikksikkerhet.
 11. Arbeide for at nødvendige midler til trafikksikringsarbeid blir prioritert i budsjettet.
 12. Bidra til at trafikksikkerhet får økt oppmerksomhet i Herøy kommune.


3. MØTEFORM

3.1 Møtene holdes på tidspunkt fastsatt av utvalget eller når utvalgets leder eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Møtene ledes av utvalgets leder eller nestleder.

3.2 Utvalget fatter sine vedtak i møtet jfr. kommunelovens § 11-2.

3.3 Kommunedirektøren eller den kommunedirektøren bestemmer har sekretariatsansvaret for trafikksikkerhetsutvalget. Lederen av utvalget kan innkalle andre til å rådføre seg med i spesielle saker.

3.4 Kommunedirektøren, eller den som møter i kommunedirektørens sted, deltar i møtet med talerett. Kommunedirektøren har ikke forslagsrett. Kommunedirektøren kan imidlertid fremme et forslag som de politiske representant(ene) kan fremme som sitt eget.

4. FORBEREDELSE TIL TRAFIKKSIKKERHETSUTVALGET

4.1 Sakliste:
Lederen setter opp saksliste for det enkelte møte.

4.2 Innkalling:
Møtet skal gjøres kjent på en hensiktsmessig måte jfr. kommunelovens § 11-3. Innkallingen skal inneholde opplysninger om tid og sted for møtet, oversikt over de saker som skal behandles, og opplysninger om hvor saksdokumentene er lagt ut. Innkallingen og saksdokumentene kunngjøres og sendes utvalget med minst 4 dagers varsel. Kommunestyrets reglement vedrørende saksforberedelse og forfall skal følges.

5. GJENNOMFØRING OG PROTOKOLL
Protokollen godkjennes av leder. For øvrig følges kommunestyrets reglement.

6. GODTGJØRING
Godtgjøring til Trafikksikkerhetsutvalget følger Forskrift om folkevalgtes rett til godtgjøring, Herøy kommune, Nordland-