Spesialundervisning kan bli gitt for at alle barn, ungdommer og voksne skal få en tilpasset og likeverdig opplæring. Spesialundervisning er hjemlet i Opplæringslovens § 5. Pedagogisk-psykologisk tjeneste gir råd og veiledning om tilpasset opplæring og er blant annet sakkyndig instans i forbindelse med søknad om spesialundervisning. Herøy kommune har gått sammen med nabokommunene om en felles regional PP- tjeneste, PPT Ytre Helgeland. Henvendelser til PPT skjer primært gjennom at barnehage eller skole og foresatte i fellesskap tar kontakt, men elever/ foresatte kan også kontakte tjenesten direkte.

Spesialpedagogisk hjelp til barn i førskolealder

Barn under opplæringspliktig alder som har særlig behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til slik hjelp i følge Opplæringslovens § 5-7. Denne hjelpen skal også omfatte foreldrerådgiving, og kan knyttes til barnehager, skoler, sosiale og medisinske institusjoner og pedagogisk- psykologisk tjeneste. Du kan henvende deg til din barnehage eller hjelpetjenesten for mer informasjon og hjelp.

Spesialundervisning i grunnskolen

Opplæringslovens § 5-1 sier at spesialundervisning kan gis til elever som ikke har utbytte av den ordinære opplæringa, eller som bare delvis har utbytte av den.

Spesialundervisning for voksne

Voksne kan også ha rett til spesialundervisning. Dette gjelder når voksne ikke har eller ikke kan få tilfredsstillende utbytte av ordinær opplæring på grunnskolens område eller når voksne har særlige behov for å kunne utvikle eller holde ved like grunnleggende ferdigheter. Denne retten er beskrevet i Opplæringslovens § 4A-2. Du kan henvende deg til Herøy skole  for mer informasjon og hjelp.