Herøy Marine Næringspark
Næringsparken er stadig under utvikling, men har ledige arealer som fylles ut etter hvert som bedrifter melder behov.

Nord-Herøy industriområde
Herøy kommune har tilrettelagt flere attraktive næringstomter som nå er til salgs. 
Tomtene ligger sentralt til og er tilrettelagt med vann og avløp, det er også lagt trekkrør for strøm og fiber frem til hver tomt. Totalt dreier det seg om fem tomter, og deler av området er også grovplanert slik at det kan brukes til riggområde i forbindelse med bygging av ny bru over Herøysundet. 

Pris på tomtene er satt til 335 kr/m2 eks. mva. Dette er da pris for tomt som er tilrettelagt vann, avløp og trekkrør for strøm og fiber. I tillegg kommer det omkostninger med blant annet tilknytningsavgift og tinglysning. Størrelsene på tomtene varierer: 1,73 - 1,92 - 2,15 - 3,51 og 4,4 mål. Det er også opparbeidet vei inn i området. 

Bukkolmen fiskerihavn
Området har et areal på totalt ca. 3,7 dekar, fordelt på fem regulerte næringstomter. 
På de salgbare tomtene som omfattes av felt A1 og A2 i gjeldende reguleringsplan "Bukkholmen fiskerihavn", tillates det oppføring av lagerbygninger for tradisjonell fiskerivirksomhet. Det er tillatt å oppføre bygning med inntil 64 m2 BYA innenfor hver tomteenhet. I område A2 kan det tillates utelagring. Det er ikke tillatt å innrede rom for varig opphold for overnatting/beboelse. Du må være registrert fisker.
Se bestemmelsene her for mer informasjon.

Kommuneplanens arealdel (KPA)
KPA for Herøy kommune har også avsatt mindre næringsarealer andre steder. 

Har du behov for næringsarealer? Kontakt kommunens tekniske enhet eller nærings- og samfunnsutvikler.