Flyktning- og integreringsenheten/Voksenopplæringen holder til på Herøy rådhus, delvis i andre etasje i gamle-delen av bygget, i tillegg til kontorlokaler i hoveddelen.

Marit Dahl Jørgensen Flyktningkonsultent 41 26 05 49
Gjertrud Aune Færøy Miljøarbeider 91 73 68 02
Aiste Knutsen Lærer 95 05 03 03
Kristin Hanssen Lærer  

Litt om tjenesten:

Flyktning- og integreringstjenesten jobber med bosetting og integrering av flyktninger, samt undervisning i norsk og samfunnskunnskap og introtiltak.

Vi jobber ut fra Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (Introduksjonsloven).

Arbeidet består blant annet i dette:

 • Fatte vedtak om bosetting

 • Skrive husleiekontrakt

 • Tolketime ved bosetting og underveis ved behov

 • Fatte vedtak om introduksjonsordning

 • Fatte vedtak om norskopplæring

 • Bestille timer til utlendingsenheten for nødvendige identitetspapirer

 • Bestille timer hos Skatt Nord for personnummer

 • Informere lege, tannlege, helsestasjon, skole og barnehage ved behov, om nyankomne i forkant av at de bosettes

 • Etablering i bolig (møblere, innkjøp av klær og utstyr)

 • Samarbeid med NAV (underveis i forhold til (ift) sosialhjelp, men også ift overgang fra Intro - andre tiltak)

 • Kartlegging av utdanning/praksis fra hjemland

 • Utarbeidelse og evaluering av individuell plan

 • Skaffe, organisere og følge opp språk/arbeidspraksis-plasser

 • Undervise i norsk, samfunnskunnskap og gjennomføre tiltak som skal forberede til videre opplæring eller tilknytning til arbeids-/samfunnsliv

 • Generell oppfølging av den enkelte deltaker, ift praktiske/økonomiske/helse/familie spørsmål- veilede og evt henvise til rett instans for videre oppfølging

 • Henvise til karrieresenter, følge opp spørsmål ift utdanning og jobb

 • Hjelpe til med integreringsprosessen både ift deltaker i introduksjonsordning og øvrig familie

 • Bistå ift språkkafè

 • Delta og bidra med arrangering av årlige Bolystdager

 • Samarbeid med skole, barnehage, politi, lege, helsestasjon, Nav, Herøy frivilligsentral


Adult education/norwegian lessons:

Do YOU want to learn Norwegian?

We can inform you about our adult aducation. It is not only for refugees, but work immigrants and «love-immigrants» can also apply for Norwegian courses/lessons!

You can find your application here:  https://x06.ksx.no/system.php?item=9453

Vil DU lære norsk?

Vi kan også informere om at ved Voksenopplæringen, hvor bosatte flyktninger mottar opplæring i Norsk og samfunnskunnskap, er det også mulig for «kjærlighetsinnvandrere» og arbeidsinnvandrere å søke om norskopplæring.

Du finner søknaden her: https://x06.ksx.no/system.php?item=9291

Søknaden kan sendes til:  marit.dahl.jorgensen@heroy-no.kommune.no, eller post@heroy-no.kommune.no

Språkkafè:

I samarbeid med Herøy bibliotek arrangerer flyktning- og Integreringstjenesten språkkafè, hvor alle som vil bli kjent med nye mennesker, lære bort litt av vår kultur og lære mer om andres kultur, er hjertelig velkommen til å delta. Dette foregår stort sett i bibliotekets lokaler, men det har også vært arrangementer utendørs og i andre lokaler.

Bakedag.jpg Ivrig samtale.jpg
Fra bakedag Ivrig samtale

I samarbeid med Herøy frivilligsentral arrangerer vi også blant annet:

 • Damekvelder
 • Klesbyttedag
 • Turer osv

______________
Marit Dahl Jørgensen
Flyktningkonsulent