Kommunal planstrategi 2024-2028
Kommunen er godt i gang med å utarbeide en kommunal planstrategi som skal gjelde for inneværene kommunestyreperiode. Denne skal vise utviklingstrekk og utfordringsbildet generelt, i tillegg skal den vise utfordringsbildet de ulike sektorer har og hvordan man ønsker å løse disse gjennom arbeid og konkret planverk i fireårsperioden. Strategidokumentet er ventet å bli vedtatt i løpet av våren 2024.

Kommuneplanens samfunnsdel 2023-2035
Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsokument, og skal vise vei for alt av underliggende planverk og annet arbeid. Den skal vise retningen vi som kommuneorganisasjon og øvrig samfunn skal bevege oss i. Selv om Herøy kommune sin samfunnsdel er fersk fra fjoråret, må den igjennom en mindre revisjon grunnet nytt kommunestyre. Dette er ventet å skje i løpet av sommeren 2024, og man vil da ha et styringsdokument som vil veillede oss inn i fremtiden. 

Kommuneplanens arealdel 2023-2032
Arbeidet med arealdelen i kommuneplanen er godt i gang. Her har Herøy kommune et tett samarbeid med plankonsulent og nabokommunen, Dønna. Alle kommuneplaner må ha et planprogram, dette fungerer som en "plan for planleggingen", og er vedtatt sendt ut på høring og offentlig ettersyn av formannskapet 12.03.2024. Her har alle mulighet til å komme med innspill til planarbeidet, med frist 05.08.2024. Kommuneplanens arealdel er ventet å bli ferdig og endelig vedtatt vår/sommer 2025.