Oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Herøy kommune.

Etter § 5 i folkehelseloven er det en sentral oppgave for kommunene å ha oversikt over helsetilstand og påvirkningsfaktorer for helse i kommunen. Oversikten skal utarbeides hvert fjerde år. Den skal være skriftlig og inneholde en vurdering av konsekvenser og årsaksforhold for de identifiserte påvirkningsfaktorene.

Lokale folkehelseutfordringer som identifiseres skal danne grunnlaget for kommunens langsiktige mål og strategier for folkehelsearbeidet. Kommunen skal særlig være oppmerksom på trekk ved utviklingen som kan skape eller opprettholde sosiale eller helsemessige problemer eller sosiale helseforskjeller.

Etter plan- og bygningsloven § 10-1 skal kommunen utarbeide kommunal planstrategi minst en gang i hver valgperiode og vedta den senest innen ett år etter at kommunestyret blir konstituert. Oversiktsdokumentet danner et faglig grunnlag for politiske beslutninger og prioriteringer og skal ifølge folkehelseloven § 6 inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi.

 

Figur 1.png