Folkehelseinstituttet utgir hvert år folkehelseprofiler for kommuner og fylker. Profilene blir publiserte i perioden januar - mars. Hver folkehelseprofil er på fire sider i pdf-format.

Lov om folkehelsearbeid (folkehelseloven) sier at kommuner og fylkeskommuner skal ha oversikt over helsetilstand og faktorer som påvirker helsetilstanden. Kommunehelsa statistikkbank og folkehelseprofilene er utformet for å hjelpe lokale myndigheter til å identifisere folkehelseutfordringene. De skal være et bidrag på veien til kommunale planer for bedre folkehelse.

Herøy kommunes folkehelseprofiler:

2023
2022
2021
2020