Det ble vedtatt i Herøy Formannskap den 29.01 i sak 1/20 å legge privat forslag til reguleringsplan ut til offentlig ettersyn og høring, jf. Plan- og bygningsloven §12-10 og 12-11.

Plan 201903 Detaljregulering for Båthågjen hyttefelt.

Hensikten med plan er å oppdatere den tidligere plan og legge til rette for 3 nye fritidsboliger, båtlager og båtutsett. Planen omfattes ikke av konsekvensutredning.

Eventuelle merknader til planforslaget sendes til post@heroy-no.kommune.no og merkes med sak 19/955.

Høringsfrist er 17.03.2020

Kart.png

Varsel om planoppstart

Samlet saksframstilling

Plankart pdf

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse