Kommunen ligger nå som nummer 51 av alle kommunene i Norge og rykker dermed opp 137 plasser fra året før. Særlig innen eldreomsorg gjør kommunen det godt, men også innen grunnskole og helse er Herøy på «Topp 100-lista».

Kommunebarometeret er en sammenlikning av landets kommuner, basert på en rekke nøkkeltall innen 12 ulike sektorer. Hensikten er å gi beslutningstakere og særlig lokalpolitikere en lettfattelig og tilgjengelig oversikt over hvordan kommunen driver. Tallene er i hovedsak hentet fra Statistisk sentralbyrås Kostra-database, foreløpige tall for 2015. I tillegg hentes det også ut tall fra en del andre kilder, både fra SSB, Utdanningsdirektoratet, Helsedirektoratet, Folkehelseinstituttet, KS og Norsk kulturindeks fra Telemarksforsking. Sammenstillingen er gjort av Kommunal Rapport.

Grunnskole
Tallene for grunnskole har hatt en svært god utvikling de siste årene. Fra å ligge på en 297. plass i 2013 ligger de nå på en 87. plass på landsbasis.

Avgangskarakterene på 10. trinn har vært veldig gode de siste årene. Prestasjonene på nasjonale prøver ligger ørlite over nivået elevene viser på 10. trinn. Andelen elever som får spesialundervisning er litt lavere enn i normalkommunen og har falt litt det siste året. Andelen i småskolen som får leksehjelp er litt lavere enn i normalkommunen, ifølge statistikken.

Eldreomsorg
Eldreomsorgen i Herøy har de to siste årene gjort det veldig bra på Kommunebarometeret og plasser Herøy på en 45. plass. Hele 90 prosent av de ansatte har fagutdanning og Herøy er blant de beste i landet (nr. 4). Andelen er omtrent uendret det siste året. Kommunen har også en klart mer hjemmebasert eldreomsorg enn normalkommunen. På en rekke felt hevder de seg helt i landstoppen.

Langt over nabokommunene
Ser en på nabokommunene finner en Dønna på en 221.plass (+103), Alstahaug (+18) som nr. 230 og Leirfjord på en 298. plass (-75).