I henhold til Lov om akvakultur av 17.6.2005 med forskrifter, legges følgende søknad ut til offentlig innsyn:

Søknad akvakultur i Herøy kommune i Nordland

Søker: Kobbvåglaks AS org. 937 875 312.

Søknaden gjelder: Biomasseøkning og samlokalisering ved akvakulturlokalitet.

Søkt størrelse: 3120 tonn

Lokalitet: 34197 Brennholmen

Koordinater: Midtpunkt anlegg N 65º58,723` - Ø 012º 09, 813`

                        Midtpunkt fôringsflåte N 65º58,603` - Ø 012º09,679`

Kontaktadresse: post@heroy-no.kommune.no.

Søknaden er utlagt til offentlig innsyn i Herøy kommune, rådhuset, Silvalveien 1, 8850 Herøy og på kommunens hjemmesider under kunngjøringer fra den 19.12.2018 Eventuelle merknader på denne lokalitetsplasseringen må fremsettes skriftlig og oversendes kommunen innen 1 måned fra denne kunngjøringen. Merk henvendelser med sak 18/875.

Oversendelsesbrev

Samlet søknad

Kart med koordinater

Kystsoneplankart

Sjøkart