Med hjemmel i PBL § 12-12 vedtok kommunestyret den 12.12.2023 i sak 71/2023 detaljregulering for Fagervikveien 4/25 m.fl. (Planid 202101), revidert 17.11.2023 med tilhørende plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og landskapsplan datert 17.11.2023.

Formålet med planen er å tilrettelegge for boligtomter, med tilgang til sjø, sjøhus og flytebrygge.

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker etter annonsering.

Klagen sendes til: post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, og merkes med sak 2021/1133 innen 20.01.2024.

Fagervikveien

Vedtak

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Landskapsplan