Med hjemmel i PBL § 12-12 vedtok kommunestyret den 14.02.2023 i sak 3/2023 detaljregulering «Herøy maritime næringspark» (Planid 202001) bestående av plankart datert 05.10.2022 med tilhørende planbestemmelser og -beskrivelse datert 10.01.2023.

Planen vil erstatte tidligere reguleringsplan 50456 Reguleringsplan for Hestøya næringspark vedtatt i 2009.

Hensikten med planarbeidet er å oppdatere gjeldende plan slik at den stemmer overens med faktisk situasjon og endringer som er utført, samt innlemmer uregulert sjøområder i sør og hele næringseiendom 4/23/4 inn i plan. Planen oppdateres med siktelinjer og avkjørsler til næringsareal, havneområde, kai og akvakultur (ventemerder). Reindriftsnæringen får en bedre tilrettelagt flytteled bl.a. ved at område ved bru til Øksningan endres til grøntområde, oppsamlingsplass for rein rett nord for Seløy Undervannsservice og med Hensynsone H520. Det tilrettelegges for fremtidig felles vann og avløpsanlegg i området slik at trase for teknisk infrastruktur vises i Sikringssone H 190 i plankart. Offentlig industrikai tilrettelegges for landstrøm og uttak for vann til fartøy. Utnyttelsesgraden for næringsareal økes fra 80 til 100 % for å gi mulighet for økt utnyttelse av området.

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28. Klagefristen er 3 uker etter annonsering.

Klagen sendes til: post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, og merkes med sak 2021/415 innen 20.03.2023.

ApsAemBkjYuSAAAAAElFTkSuQmCC

Vedtak

Plankart

Planbestemmelser

Planbeskrivelse

Uttalelser