I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-12, vedtok kommunestyret, den 11.05.2021, sak 18/21, Detaljregulering for Stensvold Plan-ID 201904.

Hensikten med planen

Planområdet består av område regulert til boligformål, fritidsbebyggelse, veg, campingplass,

småbåtanlegg, uthus/naust/badehus, kombinert område for bebyggelse, badeplass, friluftsområder

og landbruksformål. Hensikten med ny plan er legge til rette for utleiehytter (rorbuer) i tidligere småbåthavn på land, tilrettelegge for en ny boligtomt nordøst i planområdet, rette opp grenser for fritidseiendommer sør/vest i planområdet og endre bestemmelsene slik at campingvogner kan overbygges med tak.  

Planen vil erstatte tidligere reguleringsplan 50455 Reguleringsplan for g.nr 3/11 – Stensvold, Tenna samt 50455_1 Bebyggelsesplan for deler av Stensvold G.nr 3 B.nr 11 Herøy Caravancamping

og 50455_2 Bebyggelsesplan for deler av Stensvold G.nr B.nr 11 – Hytteområde.

Klagerett

Enkeltvedtak kan påklages i henhold til forvaltningslovens § 28.  Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet melding om vedtak er mottatt.  Klagen må være undertegnet og vise til vedtaket det klages på.  Klagen må være begrunnet og inneholde eventuelle nye opplysninger som kan ha betydning for klagebehandlingen.  Klagen sendes post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy

Eventuell klage merkes med sak 2021/155

 9wQMZ 4Uk 5PBhnMuc 70CNn 3759HRr 0cGezA 7ZBFzJ 2xrZcLfPMOGLfV 155Rf 8PSRUHA 58q 7HAAAAAASUVORK 5CYII=

Vedtak

Plankart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

Tilbakemelding fra Statsforvalteren

Geoteknisk vurdering

Innsigelse NVE

Innsigelse Statsforvalteren

Forslag til løsning

Trukket innsigelse