Detaljreguleringsplan for ny Herøysundet bru, med plan id 50495 er den 19.12.17 vedtatt av kommunestyret i Herøy kommune. Kommunestyrets vedtak er hjemlet i plan- og bygningsloven §12-12.

 

Planen består av følgende dokument:

 

Plankart på grunnen

Plankart over grunnen

Bestemmelser

Planbeskrivelse

Ros analyse

 

Plandokument er tilgjengelig på Herøy kommunes hjemmesider under selvbetjening i digitalt planarkiv og finnes lettest ved å søke med plan id 50495.

 

Klageinformasjon

Vedtaket kan påklages innen tre uker fra kunngjøringsdato, jf. plan- og bygningsloven §1-9. Klage skal sendes til Herøy kommune, Rådhuset, Silvalveien 1, 8850 Herøy, men stiles til Fylkesmannen i Nordland. Klagen skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post til post@heroy-no.kommune.no.

 

Eventuelle innløsningskrav i samsvar med plan- og bygningsloven § 15-2 og krav om erstatning etter plan og bygningslovens § 15-3 skal være innsendt innen tre år fra kunngjøring. Eventuelle krav må fremmes for Herøy kommune. Kravet skal være skriftlig, og sendes enten per brev eller e-post.

 

Merk henvendelsen med saksnr: 17/692