Bedrifter, etablerere og andre næringsaktører kan nå søke om eksttraordinære næringsfondsmidler med bakgrunn i pandemisituasjonen. Søknadsfrist er 13. november 2020.

Næringsfond I er finansiert med statlige midler bevilget av Nordland Fylkeskommune. Herøy kommune har de siste to årene ikke mottatt statlige midler. I 2020 har kommune mottatt 942 278 kroner i ekstraordinære midler med bakgrunn i covid-19-utbruddet. Dette er en del av Regjeringens krisepakke, og er fordelt til kommunene i henhold til gitte kriterier. Midlene er tildelt for å sette kommunene i stand til å legge til rette for økt aktivitet, sysselsetting og verdiskapning basert på lokale utfodringer, behov og potensial.

Det kan gis tilskudd til bedrifter, etablerere og andre næringsaktører. Med næringsaktør menes en aktør som tilrettelegger for og/eller gir støtte til næringslivet.

I vurderingen av søknadene om tilskudd skal følgende vektlegges:

  1. I hvor stor grad tiltaket fremmer økt aktivitet, sysselsetting og verdiskaping basert på lokale utfordringer, behov og potensial.
  2. I hvor stor grad bedriftsrettede tiltak, tilskudd til etablerere og andre næringsrettede tiltak antas å motvirke negative virkninger av covid-19-utbruddet.
  3. Hvor raskt tiltaket kan settes i gang.

Kommunen skal vurdere måloppnåelse på bakgrunn av følgende:
a) Utvikling i sysselsetting og antall arbeidsplasser.
b) Utvikling i verdiskaping og økonomisk aktivitet.

Kommunen viser for øvrig til midlertidige forskrift om tilskudd til kommunale næringsfond som følge av covid-19-utbruddet.

I tillegg vil deler av forskriften for distrikts- og regionalpolitiske virkemidler gjelde for ordningen (jf. Lovdata FOR-2018-05-23-747, Forskrift om Kommunal- og moderniseringsdepartementets distrikts- og regionalpolitiske tilskuddsposter forvaltet av fylkeskommunene).

Støtte til bedrifter må gis i tråd med regelverket om offentlig støtte, jf. brev til fylkeskommunene vedrørende midlertidig forskrift for kommunale næringsfond over kap. 553, post 61.

Søknad om næringsstøtte gjøres elektronisk her.

Søknadsfrist: 13.11.2020.