Det er utarbeidet et forslag til endring av forannevnte reguleringsplan med arealplanid 1818_50481.

Endringene som foreslås omfatter:

  • Legge til rette i reguleringsbestemmelsene for at naust i felt U/N/B1 og U/N/B2 skal kunne bygges i 1,5 etg. grunnet bratt terreng mot sjø hele veien, slik at naustene kan bygges på en tradisjonell måte. Dette gjelder også for tilhørende brygger som kommer til å ligge i både U/N/B1 og SA1.

  • Felt U/N/B1 utvides ved å ta noe areal av felt BF1 for å legge til rette for ett ekstra naust m/ brygge som ikke skal tilhøre en egen bolig.

  • Legge til rette i reg. bestemmelsene for 2-mannsboliger i felt BF3.

  • Veg KV3 justeres etter innmåling av bygget veg, dette gjelder også enden av KV3 som er lagt noe annerledes jfr. innmåling. Snuhammer flyttes på nordsiden der hvor det i dag er bygget en «lomme» på vegen jfr. innmålinger.

  • Veg KV2 justeres etter innmåling av bygget veg. Dette vil hovedsakelig si å slake ut svingen ved o_F1 grunnet bratt terreng som medfører unødvendig stor fylling ut i o_F1.

  • Snuhammer ved Lekeareal L1 flyttes til innmålt snuhammer mellom L1 og BK1.

  • Formål GV1 fjernes.

  • Areal som blir tatt av L1 for å utvide BK2 erstattes av et nytt formål L2 inne i BK1 lenger nord, slik at L1 og L2 totalt blir like store som tidligere L1.

De foreslåtte endringene er vurdert til å i liten grad påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, og at de heller ikke går utover hovedrammene i planen jfr Plan- og bygningslovens § 12-14. Det er derfor lagt opp til en forenklet planbehandling med begrenset høring.

Komplette dokumenter er tilgjengelig på Herøy kommunes nettside www.heroy-no.kommune.no under fanen høringer og kunngjøringer. Sakens dokumenter vil bli oversendt på forespørsel.

Eventuelle innspill til planforslaget sendes post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalenveien 1, 8850 Herøy innen 17.9.2018. Merk oversendelsen med saksnr 17/1794.

Høringsdokumenter