Det er viktig å presisere at aktuelle pasienter for det kommunale tilbudet er pasienter med forverring av kjente tilstander der diagnose og funksjonsnivå er avklart. Før innleggelse skal pasienten være tilsett av lege.

Det kommunale tilbudet med øyeblikkelig hjelp døgntilbud skal være minst like godt som det sykehuset kan tilby, og tilbudet skal bli til gjennom et samarbeid mellom kommunehelsetjensten og spesialisthelsetjenesten.

Maksimaltid i Ø-hjelpsseng settes til 72 timer. I løpet av de 72 timer må det foretas en vurdering i samarbeid med pasient, lege og sykepleier om pasienten kan sendes tilbake til eget hjem, innlegges i sykehus eller har behov for korttidsplass.

Kommunen har allerede i dag plikt til å tilby øyeblikkelig hjelp til dem har har behov for det. Det nye er at kommunen skal sørge for tilbud om døgnopphold for personer med behov for øyeblikkelig hjelp.

Målgrupper for tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold vil blant annet være pasienter med lidelser som nevnt nedenfor:

  • Intravenøs behandling av infeksjonssykdom
  • Forverring av KOLS, der behandlingsopplegg er avklart
  • Lindrende behandling av pasienter med uhelbredelig kreftsykdom
  • Justering av pågående behandling av sykdommer som f.eks. hjertesvikt og diabetes
  • Brudd og skader der røntgen er avklart og sykehusinnleggelse ikke er nødvendig
  • Justering/oppstart/observasjon av smertebehandling

Enhetsleder Wenche S. Jørgnsen sier det er viktig at pasientene som blir innlagt skal føle seg trygge når de kommer til Herøy omsorgssenter. Det er sykepleiere på vakt hele døgnet og det er kjøpt inn nødvendig utstyr som blant annet EKG-apparat, smertepumpe, forstøverapparat (medisinering ved KOLS).