Avfallsplan for småbåthavner utarbeidet etter Forurensningsforskriften kap.20 og vedtatt av kommunestyret i Herøy den 15.12.2020, og godkjent av Statsforvalteren i Nordland 23.04.2021

Kystkommuner og havneansvarlig har ansvar for å utarbeide avfallsplan for havner som mottar avfall fra fritidsbåter som småbåthavner og private anlegg. Avfallsplan skal sikre at det finnes tilpassede mottaksordninger på land som kan forhindre/sikre at havet og kysten ikke tilføres søppel og miljøgifter.

Avfallsplan

Krav til avfallsplan

Godkjenning

Vedtak

Sjekkliste