Formålet med folkemøtet er å ta imot innspill til arealbruk i Tenna, Andøya og på de deler av Sør-Herøy som ligger utenfor sentrumsplanen og kort informere om betydningen av en planavklaring for å kunne gjennomføre byggetiltak. Det legges opp til at alle som ønsker spesifikk arealbruk kan tegne dette inn på kart.  På den måten vil kommunen få en god oversikt på ønsket utvikling og ønsket bruk av areal på nevnte steder. Arealbruk som ønskes inntegnet kan være områder som ønskes benyttet til boliger, næringsvirksomhet, fritidsboliger, grønnstrukturer (turdrag), grøntområder, landbruk, landbruk pluss, flytebrygger, småbåtanlegg, naustområder eller annet. Dersom man ikke har anledning til å møte eller av ulike årsaker ikke vil legge frem forslag til arealbruk på møtet kan innspill også sendes til kommunen. Det forutsettes at eventuell konkurrerende bruk av areal ikke skal tas opp til diskusjon i dette møtet.

Ved innsending enten pr. epost eller brev referer gjerne til saksnummer 15/454, da dette vil lette arkivering av innspill. Innspill på epost sendes til post@heroy-no.kommune.no

Innspill per brev eller e-post må være sendt senest den 10. juni 2015. 

I forbindelse med en snarlig kommunesammenslåing kan dette være siste mulighet på lenge til å få planavklart ønsket bruk i størst mulig utstrekning i nevnte områder. Planavklaring er nødvendig for å kunne utbygge områder på en ønskelig måte, på en forutsigbar måte og med minst mulig kommunal saksbehandling for den enkelte.

Når all ønskelig arealbruk er tegnet inn vil det kartene bli forelagt formannskapet til politisk behandling. Formannskapet vil da kunne avgjøre hvilken arealbruk kommunen skal gå videre med i planleggingen og hvilken arealbruk som ikke er ønskelig å få endelig planavklaring på (som senere vil kreve at det utarbeides reguleringsplan) eller arealbruk som ikke er ønskelig.  

Det gjøres oppmerksom på at det ikke er varslet planoppstart for de deler av kommunen som det her ønskes innspill på. Planoppstart vil derfor bli varslet så snart formannskapet har fattet vedtak om slik oppstart. Det er forventet at slikt vedtak blir fattet den 19. mai 2015.

Fagleder plan, Jonny Iversen