Formålet med folkemøtene er å ta imot innspill til arealbruk i Brasøy/Prestøy og Husvær og kort informere om betydningen av en planavklaring for å kunne gjennomføre byggetiltak. Det legges opp til at alle som ønsker spesifikk arealbruk kan tegne dette inn på kart.  På den måten vil kommunen få en god oversikt på ønsket utvikling og ønsket bruk av areal på de ulike stedene. Arealbruk som ønskes inntegnet kan være områder som ønskes benyttet til boliger, næringsvirksomhet, fritidsboliger, grønnstrukturer (turdrag), grøntområder, landbruk, landbruk pluss, flytebrygger, småbåtanlegg, naustområder eller annet. Dersom man ikke har anledning til å møte eller av ulike årsaker ikke vil legge frem forslag til arealbruk på møtet kan innspill også sendes til kommunen.

Ved innsending, enten per epost eller brev er det ønskelig at det referes til saksnummer 13/1397 for Brasøy/Prestøy og saksnummer 13/1398 for Husvær, da dette vil lette arkivering av innspill. Innspill på epost sendes til post@heroy-no.kommune.no

Alle innspill må være sendt senest 4. mai 2015. 

Det forutsettes at eventuell konkurrerende bruk av areal ikke skal tas opp til diskusjon i dette møtet.

I forbindelse med en snarlig kommunesammenslåing kan dette være siste mulighet på lenge til å få planavklart ønsket bruk i størst mulig utstrekning i Brasøy/Prestøy og Husvær.

Planavklaring er nødvendig for å kunne utbygge områder på en ønskelig måte, på en forutsigbar måte og med minst mulig kommunal saksbehandling for den enkelte.

Når all ønskelig arealbruk er tegnet inn vil kartene bli forelagt formannskapet til politisk behandling. Formannskapet vil da kunne avgjøre hvilken arealbruk kommunen skal gå videre med i planleggingen og hvilken arealbruk som ikke er ønskelig å få endelig planavklaring på (som senere vil kreve at det utarbeides reguleringsplan) eller arealbruk som ikke er ønskelig.

Tekst: Fagleder plan, Jonny Iversen