Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 11-4 har formannskapet i møte den 14.05.2019 vedtatt at forslag til ny kommuneplan, arealdel 2019 – 2029 legges ut til offentlig høring/ettersyn.

Planmaterialet består av planbeskrivelse, planbestemmelser, plankart, ROS-analyse og konsekvensutredning. Det blir en høringsperiode frem til 12.7.2019. Etter det blir det merknadsbehandling og sluttbehandling av planen.

Hva er en kommuneplan?

Arealdelen er juridisk bindende og styrer den langsiktige bruken av kommunens arealer. Den skal bidra til å nå målene som er vedtatt for kommunens utvikling i samfunnsdelen. Dette er kommunens viktigste plan for hvordan arealene i kommunen skal brukes på lang sikt. Bestemmelser om kommuneplanens arealdel finner du i §11 i plan- og bygningsloven. Hva planarbeidet er basert på, og hva som i hovedsak endres i forhold til gjelden plan fremgår av planbeskrivelsen og saksfremlegget til formannskapsmøtet 14.5.2019.

Dokumentene:

Planbeskrivelse

Planbestemmelser

ROS-analyse

Konsekvensutredning

Samlet saksfremstilling

Saksprotokoll

Plankart hele kommunen

Silvalen og Nord-Herøy

Sør-Herøy

Tenna

Øksningan

Seløy

Staulen

Husvær og Brasøy

Sandvær

Saksfremlegg og protokoll fra formannskapsmøte 14.5.2019

Dokumentene ligger også tilgjengelig på rådhuset (Silvalveien 1).

Slik gir du innspill:

Innspill sendes til post@heroy-no.kommune.no eller Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy innen 12.7.2019. Merkes med "sak 17/445."

 

Kontaktperson: Jan Sigurd Pettersen, Kommunalleder teknisk