Informasjon fra Lotteri og stiftelsestilsynet – oktober 2021

Den 15. september ble det åpnet for at frivillige lag og organisasjoner som har bygget eller rehabilitert idrettsanlegg- eller nærmiljøanlegg kan søke om å få kompensert betalt merverdiavgift knyttet til sine prosjekter. Ordningen gjelder idrettsanlegg der byggingen er satt i gang etter 1. januar 2010. Ordningen gjelder ikke drifts- og vedlikeholdskostnader.

Søknadsfristen er 1. desember 2021.

Søknader skal leveres elektronisk på eget søknadsskjema via Lotteri- og stiftelsestilsynets nettside. Der finnes også utfyllende informasjon over hva dere må gjøre før dere søker, og veiledning til selve søknadsprosessen.

Ufullstendige søknader, inklusive vedlegg, vil kunne føre til at søknaden ikke blir behandlet. Vi anbefaler derfor at dere setter dere godt inn i ordningen før dere søker.

Vilkår for å søke:

 • Anlegget må være ferdigstilt før det kan søkes om kompensasjon. Dersom utbyggingen skal skje gjennom flere byggetrinn, er det bare byggetrinn som er satt i gang etter 1. januar 2010 som kan være med i søknaden.
 • Regnskapsskjema og revisorrapport skal legges ved søknaden.
 • For å kunne søke må organisasjonen ha merverdiavgifter større enn 15 000 kroner knyttet til prosjektet.

Hvem kan søke?

Disse organisasjonene kan søke:

 • idrettslag/organisasjonsledd i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF)
 • idrettslag organisert under Samisk idrettsforbund
 • samanslutninger organisert under Norges Jeger- og Fiskerforbund
 • sammenslutninger under Den Norske Turistforening
 • sammenslutninger under Norges Bilsportforbund
 • sammenslutninger under Det frivillige Skyttervesen
 • aksjeselskap/allmennaksjeselskap
 • stiftelser
 • andre sammenslutninger