Herøy kommune har mottatt melding fra Nordland fylkeskommune, om at Statens vegvesen har besluttet at de ikke vil endre fartsgrensen på fylkesveg 7284 Øksningsveien.
 

Fra vedtaksbrevet refereres:

Vi viser til brev av 06.09.2021 med anmodning om nedsatt fartsgrense på fv. 7284 Økningsveien. Vi beklager den lange saksbehandlingstiden og at dere ikke har fått svar tidligere. 


Bakgrunn 
Beboere har søkt om å få endret dagens fartsgrense 50 km/t til 30 km/t. 
 
Vurdering og avgjørelse 
Statens vegvesen har vurdert henvendelsen med hjemmel i forskrift om offentlige trafikkskilt, vegoppmerking, trafikklyssignaler og anvisninger (skiltforskriften), av 7.oktober 2005, § 26, i gjeldende regelverk i N300 og Fartsgrensekriterier.  
 
Etter en trafikkfaglig vurdering kan vi ikke se at det er forhold for å endre fartsgrensen på stedet. Dagens fartsgrense 50 km/t beholdes. 
 
Fartsgrensekriteriene 
De generelle fartsgrensene i Norge er 50 og 80 km/t. Disse fartsgrensene skal komme frem av vegens omgivelse – tettbygd strøk eller ikke – og skal i hovedsak ikke skiltes. Særskilt fartsgrense, for eksempel 60 og 70 km/t, kan brukes for å angi forhold som tilsier redusert fart. I spesielt vanskelige tilfeller kan fartsgrense også brukes som virkemiddel for å oppnå sikker kjøring ved for eksempel skoler.  

Ved vurdering i forbindelse med eventuell endring av eksisterende fartsgrense, benyttes fartsgrensekriteriene. Ved bygging av ny veg, er det den dimensjonerende fartsgrensen i N100 som benyttes. Fartsgrensekriteriene er utarbeidet av Vegdirektoratet og skiltmyndighet er forpliktet til å følge disse, bl.a. for at trafikantene skal ha lik forståelse for fartsgrenser over hele landet. Kriteriene legges til grunn for alle vurderinger av særskilte fartsgrenser utover de generelle fartsgrensene. I vurderingen legges det vekt på antall kryss og avkjørsler, boligområde, skoler, forretningsvirksomhet, gang- og sykkelveg mm. Vegens geometri alene er ikke grunnlag for å vurdere nedsatt fartsgrense. 

Forholdene på stedet 
Veien går gjennom et område med tett bebyggelse, uten at området regnes som et tettbygd strøk. Dette er grunnen til at det er innført særskilt fartsgrense 50 km/t her i dag. 
Trafikkmengden er lav, vegen er smal og svingete, og dette innbyr ikke til å holde høy fart. 
 
I fartsgrensekriteriene er det ingen hjemmel for å innføre fartsgrense 30 km/t utenfor tettbygd strøk. 
 
Med bakgrunn i dette kan ikke Statens vegvesen imøtekomme ønske om endret fartsgrense på omsøkt strekning. 
 
Til orientering så sier vegtrafikklovens §§ 3 og 6 at føreren av kjøretøyet alltid har ansvaret for å tilpasse farten etter stedlige forhold, føre, sikt- og trafikkforhold: 
 • § 3 Grunnregler for trafikk. Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret. 
 
Vegfarende skal også vise hensyn mot dem som bor eller oppholder seg ved vegen. 
 • § 6 Fartsregler. Fører av kjøretøy skal avpasse farten etter sted, føre-, sikt- og trafikkforholdene slik at det ikke kan oppstå fare eller voldes ulempe for andre, og slik at annen trafikk blir minst mulig hindret eller forstyrret. Føreren skal alltid ha fullt herredømme over kjøretøyet. 
  
Skiltvedtak er lokal forskrift og utløser ikke klagerett etter forvaltningslovens § 28. Det er heller ikke adgang til å be om overprøving etter skiltforskriften § 31.