Herøy kommune inviterer alle innbyggerne til folkemøte i forbindelse med det pågående arbeidet med utarbeidelsen av kommuneplanens samfunnsdel, onsdag 30. november fra kl. 18 til 20 i Herøy skoles aula.

Herøy kommune holder nå på med del 2 av arbeidet med utarbeidelsen av kommunens overordnede strategiske plan, kommuneplanens samfunnsdel. I dette arbeidet er det innbyggerne i kommunen som får spille hovedrollen! Samfunnsdelen skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, og den skal fungere som grunnlag for andre planer og virksomhet i kommunen.  

I tillegg til folkemøtet vil enkelte samfunnsgrupper, lag og foreninger, grendeutvalg og andre interessegrupper få en særlig invitasjon til møte med kommunen om temaer som opptar dem. Representanter for disse gruppene oppfordres også til å delta på folkemøtet.

Tidligere QR-medvirkning som grunnlag for folkemøtet
Fra 30. august til 12. september i år hadde kommunen ute en digital spørreundersøkelse. Her ble det presentert en rekke spørsmål og påstander rundt sentrale temaer som vi ba innbyggerne om å besvare og ta stilling til. Kommunen mottok 226 svar, noe som utgjør ca. 15 % av populasjonen som ble bedt om å svare (de fra 16 år og eldre). Rapporten som viser resultatene av denne undersøkelsen vil være svært sentral i det videre arbeidet, og vil danne hovedgrunnlaget for den tematiske gjennomføringen av folkemøtet. Mange av svarene viser hva vi som kommune må ha fokus på videre, og særlig interessant er de påstandene som scorer lavt på den oppsatte skalaen (1-7) i undersøkelsen- dette er signaler om at vi har forbedringspotensial på flere områder.

Herøy kommune ser frem imot et innholdsrikt folkemøte, med gode diskusjoner og drøfting av temaene som fremgår av tidligere nevnte rapport.

Vel møtt!      

Sted: Herøy skoles aula
Dato og klokkeslett: onsdag 30. november 2022 kl. 18 - 20

Ronny Godhei Hansen
Nærings- og samfunnsutvikler