Formannskapet har i hht. plan- og bygningsloven § 12-10 vedtatt i sak 73/2022 den 30.08.2022 at detaljregulering for Fagervikveien 4/25 m.fl. planid 1818_202101 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

cJ 9UTLA 06MMAAAAASUVORK 5CYII=

Vedtak

Planinitiativ og forespørsel om oppstart

Innspill planoppstart

Planbeskrivelse

Reguleringsbestemmelser

ROS-analyse

Møtereferat befaring

Kunngjøring

Landskapsplan

Reguleringsplan

Referat oppstartsmøte

Innspill sendes Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, eller post@heroy-no.kommune.no innen 24.10.2022. Merk med sak 2021/1133.