DETALJREGULERINGSPLAN FOR NY BRU OVER HERØYSUNDET (gitt planid. 50495)
Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-10 vedtok formannskapet, den 27.09.16, å legge ut planforslag benevnt «Detaljregulering for ny bru over Herøysundet», datert 15.09.16, gitt planid. 50495 til offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Berørte grunneiere samt berørte statlige og regionale myndigheter er ved dette brev varslet om høring og offentlig ettersyn. Kunngjøring i avis vedrørende høring av planforslaget vil skje i nærmeste fremtid og innen den 10.10.16.               

Hensikt med planen:
Hensikten med detaljreguleringsarbeidet er å legge til rette for at det kan etableres ny bru for kryssing av Herøysundet med kjøretøy og for gående på en sikrere måte enn hva som er tilfellet i dag. I den forbindelse er det nødvendig også å se på avkjøringsløsninger langs med fylkesveien der slike kan influere på bruløsning samt å se på løsninger for gående og syklende samt sideareal langs med fylkesveien.

Planforslaget består av følgende dokument:
Planforslag, planbestemmelser, planbeskrivelse, ROSanalyse, skisse / tegning av ny vei og bru, samt samlet saksfremlegg.

Generell informasjon:
Plandokumentene er tilgjengelige på Rådhuset og på kommunens hjemmeside senest fra den 10.10.16: www.heroy-no.kommune.no. Alle dokumentene kan fås i papirformat ved henvendelse til kommunen.

Frist for merknader: 18.11.16.
Vi gjør oppmerksom på at alle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til kommunen. Merknadene sendes enten per brev: Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy, eller på e-post: post@heroy-no.kommune.no Merk henvendelsen med saksnr 16/200.

Plankart

Skisse av mulig geometri

Andre plandokumenter

Samlet saksfremstilling