DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKIFTÅSEN gitt planid. 50493

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-10 vedtok formannskapet, den 30.08.16, å legge ut planforslag benevnt «Detaljregulering for Skiftåsen, datert 01.08.16, gitt planid. 50493 til offentlig høring og ettersyn i 6 uker. Berørte grunneiere samt berørte statlige og regionale myndigheter er ved dette brev varslet om høring og offentlig ettersyn. Kunngjøring i avis vedrørende høring av planforslaget vil skje i nærmeste fremtid og innen den 7.09.16. 

Hensikt med planen

Planen berører eiendommene 5/15, 5/376, 5/575, 5/576, 5/579, 5/580, 5/581. Deler av planområdet er tidligere regulert. Planforslaget legger opp til en god arealutnyttelse samt åpner opp for blandet bebyggelse av boliger, fritidsboliger og naust. Planen ivaretar også krav gitt i kommuneplanens arealdel som sier at det til fritidseiendommer og boligeiendommer skal være adkomst frem til eiendom med bil i de områder av kommunen der det er vegnett. For ytterligere detaljer henvises det til planforslaget.

Planforslaget består av følgende dokument:

Plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, ROSanalyse, rapport fra Planteforsk samt samlet saksfremlegg.

Generell informasjon

Plandokumentene er tilgjengelige på Rådhuset og på kommunens hjemmeside senest fra den 7.09.16: www.heroy-no.kommune.no. Alle dokumentene kan fås i papirformat ved henvendelse til kommunen.

Frist for merknader: 19.10.16.

Vi gjør oppmerksom på at alle merknader til planforslaget må sendes skriftlig til kommunen. Merknadene sendes enten per brev eller på e-post. Merk henvendelsen med saksnr 15/1045.

Plankart

Andre plandokumenter

Samlet saksframstilling