Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at kommunestyret i møte 24.06.14, har godkjent ny detaljreguleringsplan for Ibarneset boligområde, gitt nasjonal arealplan id. 181850481.

 

Planen omfatter detaljregulering av et boligområde på Færøya (Ibarneset) og som vil muliggjøre etablering av boliger med tilhørende trafikkareal, naustområde, grøntareal og småbåtanlegg med videre. Planen er i tråd med kommunedelplan for Sør- og Nord-Herøy med omland, 2011-2023.

 

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jfr. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12.

 

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Herøy kommune, 8850 Herøy.

 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes inne 3 – tre – år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Ev. krav skal fremsettes skriftlig for Herøy kommune, 8850 Herøy.

Vedtatt plan består av følgende dokumenter:

Plankart med tegnforklaring, datert 03.06.14
Planbestemmelser, datert 03.06.14
1302-Planbeskrivelse Iberneset 180214.pdf
1302-KU Landskapsbilde i strandsone 170214.pdf
1302-270114-KU Friluftsliv i sjø og strandsone.pdf
1302-Orienterende undersøkelse av naturmangfold i sjø og strandsone ved Iberneset_OKT_2013.pdf
1302-180214-sjekkliste ROS.pdf

Samlet saksfremstilling Ibarneset Boligområde.pdf