Kunngjøring

Med henvisning til plan- og bygningslovens § 12-12 kunngjøres at kommunestyret i møte 24.06.14, har godkjent ny detaljreguleringsplan for Nyheim næringsområde, gitt nasjonal arealplan id. 181850480.

Planen muliggjør etablering av trelastforretning med tilhørende trafikkareal, utelagringsområde, trelastlager med videre.

Kommunestyrets vedtak kan påklages til Fylkesmannen i Nordland innen 3 uker fra kunngjøringsdato, jfr. plan- og bygningslovens §§ 1-9 og 12-12.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes Herøy kommune, 8850 Herøy, event. til epost adressen post@heroy-no.kommune.no.

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes inne 3 – tre – år fra denne kunngjøring, jfr. plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3. Ev. krav skal fremsettes skriftlig for Herøy kommune, 8850 Herøy,  event. til epost adressen post@heroy-no.kommune.no.

Vedtatt plan består av følgende dokumenter:

Plankart for detaljregulering for Nyheim næringsområde, datert 27.05.14
Planbestemmelser for detaljregulering for Nyheim næringsområde, datert 15.01.14
Planbeskrivelse, revidert 16.01.14

Samlet saksfremstilling Nyheim Næringsområde.doc