Alle kommuner og regionale helseforetak skal ha en koordinerende enhet for habiliterings og rehabiliteringstjenesten. Koordinerende enhet holder en generell oversikt over habiliterings – og rehabiliteringstilbudet i kommunen og i helseregionen, og er et kontaktpunkt for samarbeid. Målgruppen til koordinerende enhet: 

  • Brukere og pårørende til brukere som har behov for helhetlige og koordinerte tjenester over tid.
  • Tjenesteytere fra ulike enheter i Herøy kommune som er i kontakt med brukere som har behov for helhetlige og koordinerte tjenester.
  • Tjenesteytere og samarbeidsparter utenfor Herøy kommune, som er i kontakt med brukere som har behov for helhetlige og koordinerte tjenester.

Koordinerende enhet skal:

  • Være et felles henvendelsessted for å ivareta behovet for samordning av tjenester til personer som har behov for bistand fra flere fagområder og nivåer.
  • Guide deg i det kommunale systemet: Hvor du kan henvende deg og hvordan søke om tjenester.
  • Vurdere og behandle henvendelser og søknader etter gjeldende lovverk.
  • Utnevne personlige koordinatorer i samsvar med brukers ønsker.
  • Gi opplæring, veiledning og informasjon om individuell plan, personlige koordinatorer og koordinerende enhet.
  • Ha oversikt over individuelle planer og personlige koordinatorer
  • Sikre koordinering med andre tjenesteområder i kommunen
  • Samarbeide med brukerorganisasjoner og aktuelle forvaltningsorganer.
  • Rapportere til samarbeidsforum på ledernivå om tjenestetilbudene, fremdrift, utfordringer og behov med store økonomiske konsekvenser

Kontaktperson for barn og unge:

Kontaktpersoner for voksne:
Enhetsleder Wenche S. Jørgensen tlf. 75068047/90629198 e-post: wenche.saethre.jorgensen@heroy-no.kommune.no