Herøy kommune legger ut forslag til planprogram for kommuneplanens arealdel (KPA) 2023-2035, på høring og offentlig ettersyn.

Forslaget til planprogram ble behandlet av formannskapet i møte den 12.03.24, og vedtatt lagt ut til høring og offentlig ettersyn, med høringsfrist 05.08.24.  Det vil i denne perioden bli gjennomført en medvirkningsprosess der innbyggere, næringsliv og interessegrupper vil bli invitert til å delta.

Dette er første ledd i prosessen for revideringen av Herøys KPA, og varsel om oppstart av planarbeidet. Planprogrammet skal avklare rammer, utfordringer og mål for det videre planarbeidet

Herøy kommune har en avtale med Norconsult AS om bistand til arbeidet med ny KPA. En viktig del av bistanden er tilgang til og bruk av kartportalen til Norconsult for mottak, dokumentasjon og oversikt over arealbruksinnspill til planprosessen.

Du finner lenke til kartportalen her:

Kommuneplanens arealdel – Herøy kommune (arcgis.com)

Forslaget til planprogram for en ny kommuneplanens arealdel finner du her.

Høringsuttalelser og innspill

Frist for å komme med høringsuttalelser til planprogrammet og konkrete innspill til arealbruk i Herøy kommune er 05.08.2024.

Vi ber om at konkrete arealinnspill som angår endring av arealbruk eller innspill til kunnskapsgrunnlaget legges inn i kartportalen som det er lenke til ovenfor. Man kan også kontakte kommunen eller Norconsult for spørsmål eller hjelp til å legge inn arealinnspill i kartportalen.

Kommunen stiller krav til kvaliteten på forslag om arealbruksendringer, og forslagsstiller oppfordres til å begrunne forslaget og foreta selvstendige vurderinger av forslagets virkninger på miljø, samfunn og andre forhold i lokalsamfunnet. Kontaktinformasjon må oppgis i tilfelle kommunen har behov for å komme i kontakt med forslagsstiller i forbindelse med saksbehandlingen. Forslag til ny arealbruk vil bli vurdert opp mot føringene i vedtatt planprogram, samt sosial, økonomisk og miljømessig bærekraft før de eventuelt kan bli godkjent. Det legges opp til en grovsiling av innspill før man går videre med arbeidet med konsekvensutredning iht. metodikk angitt i planprogrammets kap. 3.1.

Slik sender du inn innspill til ny arealbruk:

  • Den foretrukne løsningen er via vår nettbaserte kartportal

I kartportalen kan du gi innspill direkte i kartet ved hjelp av et punkt, en linje eller et område (flate). Fyll ut informasjon og til slutt trykk på lagre. Innspillet blir lagret, men er ikke synlig for deg eller andre via kartportalen.

  • Alternativt kan innspill til ny arealbruk sendes på e-post til: post@heroy-no.kommune.no eller i brev til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy


Slik sender du inn høringsuttalelse til Planprogrammet:

E-post til: post@heroy-no.kommune.no eller i brev til Herøy kommune, Silvalveien 1, 8850 Herøy