Kunngjøring - Vedtak i sak 271/2021 - Navn på fylkeskommunale anlegg - Herøysundbrua - fv. 828 - Herøy kommune

Fylkesrådet i Nordland fylkeskommune har i møte den 09.11.2021 gjort følgende vedtak: Nordland fylkeskommune velger navnet «Herøysundbrua» og vedtar samtidig samme skrivemåte som navn på ny bru over Herøysundet langs fv. 828 i Herøy kommune.

Bakgrunn
Nordland fylkeskommune skal bygge ny bru over Herøysundet mellom øyene Sør-Herøy og Nord-Herøy. Når det bygges ny bru og man ønsker å gjenbruke et stedsnavn, skal vedtaksmyndigheten gjøre nytt vedtak.

Nordland fylkeskommune skal velge navn og vedta skrivemåte av navn på fylkeskommunale anlegg o.l. jf. lov om stadnamn § 7, 2 ledd.

Før fylkeskommunen kan bruke navn i rutesystem eller på skilt etc., skal det foreligge et godkjent vedtak om bruk av navnet. Navnet blir da registrert i sentralt stedsnavnregister (SSR) som administreres av Statens kartverk. Språkrådet/Sametinget skal tilrås.

Tilrådningen er til støtte for vedtaksorganet, og den skal tillegges stor vekt.

Seilingshøyde på ny bru er 9 meter.