I medhold av plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-3 og 12-8 varsler Herøy kommune oppstart av regulering for Turløype Storvatnet rundt med avgrensning som vist i kartskissen med stiplet linje. Storvatnet ligger på Nord-Herøy i Herøy kommune. Samtidig med varsel om oppstart legges forslag til planprogram ut til offentlig høring og ettersyn. Det kan bli justeringer mht. avgrensning av planområdet og endelig avgrensning vil derfor fremkomme av planforslag som senere legges frem til offentlig ettersyn og høring.

Kart i kunngjøring.jpg

Formålet med denne reguleringsplanen er å tilrettelegge opparbeidelse av universell tilrettelagt turløype rundt Storvatnet i Herøy Kommune.

 

Bakgrunnen for denne reguleringen er ønske fra Herøy idrettslag om å kunne få etablert ei slik turløype til helårs bruk. Dette kan medføre behov for tilrettelegging av parkeringsplasser, sanitærløsninger med videre.

 

Varsel om planoppstart, planprogram er tilgjengelig på Herøy kommunes nettsider under kunngjøringer (denne side) på nettadressen www.heroy-no.komune.no og på rådhuset fra og med 24.07.14.

Frist til å inngi merknader til planoppstart og/eller planprogrammet er 08.09.14.

Innspill sendes til: Herøy Kommune, 8850 Herøy, event. til epost adresse: post@heroy-no.kommune.no. Det er fint om innspill/merknader refererer til saksnummer 12/246.

Dokument

Forslag til planprogram
Bioforsk rapport Vol. 8 nr. 177, Turløype Storvatnet rundt i Herøy Kommune
Brev fra Herøy idrettslag